Bagong Impormasyon

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Kumakalat ang COVID-19 (sakit).
Karamihan sa mga taong may sakit nito ay may lagnat, masakit ang lalamunan, nanghihina at nahihirapang huminga.
Kung kayo ay may sumusunod na simtomas, mangyari po lamang na konsultahin ang Novel Coronavirus Examination Consultation Center (Consultation Center para sa Returnees at mga taong nagkaroon ng kontak sa naimpeksyon).
①May malubhang simptomas na nahihirapang huminga, nanghihina o may mataas na lagnat.
②Ang mga taong 65 anyos o mas matanda at may diabetes o sakit sa puso, baga, o buntis at may simtomas ng sipon.
③Mga taong bukod sa nasa itaas na may lagnat o simptomas ng sipon na tuloy-tuloy.
*Kung tuluy-tuloy na 4 na araw o mahigit ang simptomas, magkonsulta agad. Kasama na ang mga uminom ng gamot pampababa ng lagnat)na ito ng dalawang araw o mahigit, mangyari po lamang na makipagkonsulta.

・Osaka City Novel Coronavirus Examination Consultation Center (Consultation Center para sa Returnees at mga taong nagkaroon ng kontak sa naimpeksyon)
TEL: 06-6647-0641
Oras:24H araw-araw

Para sa walang Simptomas

Kung gusto ninyong makipagkonsulta tungkol sa Novel Coronavirus, makipagkonsulta lamang sa “General Consultation Counter tungkol sa Novel Coronavirus”.
Para sa detalye, pakitignan lamang ang homepage ng lungsod ng Osaka.

Kung gusto ninyong magkonsulta sa wikang banyaga

Makipagkonsulta lamang sa Osaka International House Foundation Information Counter para sa Dayuhang Residente.
TEL: 06-6773-6553
E-Mail: center@ih-osaka.or.jp
Busa na Oras: Lunes-Biyernes 9:00~19:00
Sabado, Linggo at Holiday 9:00~17:30
Wika: Inggles, Koreano, Vietnamese, Filipino

◆Consultation Desk para sa mga Dayuhang Turista
Sa mga dayuhang turista na gustong magkonsulta, mangyari po lamang na tignan ang homepage ng Osaka Convention and Tourism Bureau.

Mga Dapat Alalahanin Para hindi Maimpeksyunan o Makaimpeksyon

・Kapag may lagnat, huwag pumunta sa eskuwela o sa opisina.
・Pagkagaling sa labas, maghugas ng kamay at magmumog.
・Lagyan ng alcohol ang mga kamay.
・Huwag pumunta sa mga mataong lugar.
・Hanginan ang inyong kuwarto paminsan-minsan.
・Matulog ng sapat at kumain ng balanseng pagkain.
・Magsuot ng mask kung umuubo o bumabahin ka.
・Kung wala kang mask, gumamit ng tissue o manggas mo.

※Para sa detalye, pumunta lamang sa homepage ng Council of Local Authorities for International Relations.

Pakiusap sa Lahat ng Dayuhang Residente

フィ1

フィ2

 

Impormasyon para sa Suporta sa Countermeasure sa Novel Coronavirus ng Lungsod ng Osaka (Machine Translation)

Osaka Prefecture Homepage
Osaka Prefectural Emergency Information Top Page

NHK WORLD HP Pinakabagong Impormasyon Tungkol sa  Novel Coronavirus Infection sa Hapon
NHK WORLD

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: