Bagong Impormasyon

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Ang deadline para sa pag-sumite ng aplikasyon ay noong Martes, Agosto 25 (ang postmark ay dapat sa araw na ito).
Tinitignan ang bawat application form na dumating sa Osaka City Hall noong Martes Agosto 25 kung mayroong mali.
Pakihintay lamang nang sandali.

■Oras ng Call Center (mula Oktubre 1)

Lunes hanggang Biyernes 9:00~20:00(hindi kasama ang national holiday)
Tel:0570-000238 (Paalaala)hindi puwedeng tumagawa sa teleponong ito ang mga 050 IP phone.
Fax:0570-550362 (Hindi tumatanggap ng aplikasyon o mga dokumento sa fax.)

 

■ Tungkol sa pag-aplay sa Special Fixed-Sum Cash Benefit

・Paano isulat ang Application Form (video)

Paano isulat ang Special Fixed-Sum Cash Benefit Application Form (PDF)

■ Iskedyul
Isa-isang ipapasok sa kaniya-kaniyang bank account ang pera.

■ Iba pa

Video na nasa Mutlicultural Symbiosis Manager National Council HP(ORJ×soeasy Co.)
https://soeasy.tokyo/movies/21785

※Bukod rito, mayroon ding video sa 12 wika. Ipaalam sa inyong mga kaibigang dayuhan.
https://soeasy.tokyo/users/2172

・Ministry of Internal Affairs and Communications  Flyer (PDF)
フィリピン語

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: