Bagong Impormasyon

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 7/27)

※ Ang Online Application ng Lungsod ng Osaka ay hanggang Hunyo 10 (Miyerkules) lamang.

〇Ang Application Form para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit ay ipapadala sa bawat pamilya sa pamamagitan ng koreo. (Sa lungsod ng Osaka, magpapadala mula 5/22)

■ Tungkol sa pag-aplay sa Special Fixed-Sum Cash Benefit

・Paano isulat ang Application Form (video)

Paano isulat ang Special Fixed-Sum Cash Benefit Application Form (PDF)

FAQ tungkol sa Special Fixed-Sum Cash Benefit (PDF) (In-update: Hulyo 27)

□ Maaaring magbago ang sumusunod na iskedyul.

<Mula Mayo 22 (Biyernes)~>

Ipapadala ng Osaka City Hall ang Application Form gamit ang koreo.
Dahil maraming padadalhan, hindi kaagad-agad darating.
Kapag dumating na ang Application Form, puwede ka nang mag-aplay.

<Mula sa simula ng Hunyo>
Isa-isang ipapasok ang pera sa bank account ng mga nag-aplay online.

<Mula sa kalagitnaan ng Hunyo>
Isa-isang ipapasok ang pera sa bank account ng mga nag-aplay gamit ang application form.

<Agosto 25 (Martes)>
Deadline ng pagpasa ng application.
Yung mga mag-aaplay gamit ang application form, ipadala lang ang form hanggang sa araw ng ito. Hanggat maaari, maagang ipadala ang aplikasyon.

■ Iba pa

Video na nasa Mutlicultural Symbiosis Manager National Council HP(ORJ×soeasy Co.)
https://soeasy.tokyo/movies/21785

※Bukod rito, mayroon ding video sa 12 wika. Ipaalam sa inyong mga kaibigang dayuhan.
https://soeasy.tokyo/users/2172

・Ministry of Internal Affairs and Communications  Flyer (PDF)
フィリピン語

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP