Bagong Impormasyon

Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

Magbubukas ng isang bahagi ang Information Center sa Osaka International House Foundation mula Hulyo 13.

Oras ng Pagbukas
・Lunes~Biyernes    9:00~19:00
・Sabado・Linggo・Holiday 9:00~17:30

Magagamit na Serbisyo
・Information Center para sa mga Dayuhan, Propesyonal na Konsultasyon (Legal, Visa, Labor), atbp.
(ang konsultasyon ay nagsimula mula Hunyo 1)
Ang oras ng pagkonsulta ay hanggang 30 minuto kada tao.
Kumuha ng appointment para sa Legal/Visa/Labor Consultation na gagawin nang harapan o sa
telepono.
・Internet Corner (※Pero hanggang 30 minuto lamang at hindi puwedeng gumamit ng headphone)
・Catalogue stand, Information Materials Corner
・Information Exchange Board
・Photocopy service
・Pagpapahiram ng libro o video (※Para sa mga miyembro lamang)

<Pakiusap lamang>
・Kapag gumamit ng pasilidad, hanggang 30 minuto po lamang.
・Kapag pumunta po kayo, maghugas lamang ng kamay, magmumog, mag-mask, mag-alcohol ng kamay
sa pasukan, magpa-check ng temperatura, at mag-ingat sa pag-uubo
・Kung may sinat at ubo o bumabahin at masama ang pakiramdam. Umuwi po lamang.
・Para sigurado, magrehistro sa “Osaka Corona Tracking System”.

Hindi magagamit na serbisyo
・Pagbabasa ng libro, peryodiko, at magasin
・Pag-nood ng DVD o video

Ipapaalam sa homepage na ito kung kalian ulit magsisimula ang mga serbisyong ito.
Ipagpaumanhin ninyo ang abalang ito. Hinihingi po naming ang inyong pag-intindi.

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP