Bagong Impormasyon

Makipagkonsulta tungkol sa Visa sa mga opisyales ng Immigration Services Agency

Magkakaroon kami ng konsulatasyon tungkol sa visa kung saan makakapagkonsulta kayo sa opisyales ng Osaka Immigration Services Agency.
Puwede kayong magtanong tungkol sa paglalakad ng visa.
Uunahin namin ang mga nagpa-reserba. Kung may bukas na slot sa araw ng konsultasyon, puwede kayong mag-konsulta.
※Kung kinakailangan ng suporta sa pag-interpret, makipag-ugnayan lamang bago ng Agosto 12 (Miyerkules).

Ito ay harapan na konsultasyon lamang.

【Araw at Oras】 Agosto 19 (Miyerkules) 17:00~20:00
【TEL】 06-6773-8989

【Para sa mga Katanungan】
Osaka International House Foundation
TEL: 06-6773-8989

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP