Bagong Impormasyon

Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

Magbubukas ang Information Center sa Osaka International House Foundation mula Oktubre 1.

Oras ng Pagbukas
・Lunes~Biyernes    9:00~19:00
・Sabado・Linggo・Holiday 9:00~17:30

Magagamit na Serbisyo
・Information Center para sa mga Dayuhan, Propesyonal na Konsultasyon (Legal, Visa, Labor), atbp.
(ang konsultasyon ay nagsimula mula Hunyo 1)
 Kumuha ng appointment para sa Legal/Visa/Labor Consultation na gagawin nang harapan o sa
 telepono o sa zoom.
・Internet Corner (※Pero hanggang 30 minuto lamang at hindi puwedeng gumamit ng headphone)
・Catalogue stand, Information Materials Corner
・Information Exchange Board
・Photocopy service
・Pagbasa ng libro, Banyagang pahayagan at magasin
※Hindi na mababasa ang pahayagang Hapon.
※Uuntian ang bilang ng upuan. Magbigayan lamang.
・DVD corner
・Pagpapahiram ng libro o video (※Para sa mga miyembro lamang)

<Pakiusap lamang>
・Kapag pumunta po kayo, maghugas lamang ng kamay, magmumog, mag-mask, mag-alcohol ng kamay
 sa pasukan, magpa-check ng temperatura, at mag-ingat sa pag-uubo
・Kung may sinat at ubo o bumabahin at masama ang pakiramdam. Umuwi po lamang.
・Huwag magtagal masyado sa Center. Hanggat puwede, umuwi kaagad.
・Kapag maraming tao, maaaring hindi papasukin ang ibang tao.
・Para sigurado, magrehistro sa “Osaka Corona Tracking System”.

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP