Bagong Impormasyon

Ginaganap ang ”Japanese Salon sa Linggo”

文化庁文化庁令和4 年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用

Para sa lahat ng kasali sa “Japanese Salon sa Linggo”

Kailangang magpareserba.

Siguraduhing basahin ang mga sumusunod na tuntunin bago mag-aplay na sumali sa “Japanese Salon sa Linggo.”

  • Ang Osaka International House Foundation ay nagsasagawa ng klaseng “Japanese Salon sa Linggo” tuwing araw ng Linggo na pinangungunahan ng mga boluntaryong dayuhan at Hapon.
  • Ang ”Japanese Salon sa Linggo” (Nichiyou Nihongo Salon)ay isang lugar kung saan sinusuportahan ang mga dayuhan na nagkakaproblema sa wikang Hapon.
  • Kung mayroon kayong hindi maintindihan na Hapon sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng sulat mula sa ward office o sa eskuwela, magpatulong sa mga boluntaryo.

Baka may boluntaryo na kababayan na naroon.

Mga “Tuntunin sa Pagsali sa “Japanese Salon sa Linggo”

  • Kung nais mong sumali sa “Japanese Salon sa Linggo” kailangan mong magpareserba sa website sa bawat pagkakataon. Halimbawa: Kung gusto mong sumali sa Abril 4 at Abril 18, kailangan mong mag-aplay ng dalawang beses, isang aplikasyon para sa bawat araw.
  • Kahit na mahuhuli, mangyaring dumating hanggang 1:15pm. Hindi na maaaring sumali kapag dumating makalipas ang 1:15pm.
  • Kung 2 beses na hindi nag-abiso at hindi pumasok, hindi na maaaring sumali sa susunod.
  • Kung hindi makakapasok, mangyaring tumawag. (Tel #: 06-6773-8989)

※Depende sa sitwasyon ng coronavirus (COVID-19), ang “Japanese Salon sa Linggo” ay maaaring gawing online (Zoom).

Oras

Tuwing Linggo ng hapon 1:00-2:30 p.m.

Kahit na mahuhuli, mangyaring dumating hanggang 1:15pm. Hindi na maaaring sumali kapag dumating makalipas ang 1:15pm.

Lugar

Ang “Japanese Salon sa Linggo” (Nichiyou Nihongo Salon) ay gaganapin online (Zoom). Mag-log-in sa Zoom session sa oras na 12:55 p.m.

Paunawa: Isang araw bago ang sesyon, ipapadala namin ang detalye ng Zoom sa email ng mga nag-apply.

Pumunta sa Osaka International House.

※Depende sa sitwasyon ng coronavirus (COVID-19), ang “Japanese Salon sa Linggo” ay maaaring gawing online (Zoom).

Bilang ng maaaring sumali

Hindi na tatanggap ng aplikasyon kapag napuno na. Kapag nagkaroon ng bakante, tatanggap uli ng aplikasyon.

Sino ang maaaring sumali

Bahagyang nakakapagsalita ng wikang Hapon. 

Bibigyan ng prayoridad ang mga taga Osaka City.

Bayad

Libre ito.

Ang “Japanese Salon sa Linggo” (Nichiyou Nihongo Salon) ay gaganapin online (Zoom).

Mula Abril:Pumunta sa Osaka International House. HINDI ONLINE.

※Depende sa sitwasyon ng coronavirus (COVID-19), ang “Japanese Salon sa Linggo” ay maaaring gawing online (Zoom).

Mag-aplay mula sa link na ito→application form(hanggang Mayo 15)

Para sa mga katanungan

Osaka International House Foundation 06-6773-8989

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: