Tungkol sa Pangatlong Pagbabakuna para sa New Coronavirus

Nagbabakuna sa Osaka City para sa mga nabakunahan makalipas ang 5 na buwan  pagkatapos ng pangalawang pagbabakuna.  Ipapaalam namin kung kailan puwedeng magsisimula ang pagpapabakuna. Ang mga nakatanggap ng kupon sa pagbabakuna ay maaaring magpareserba.

〈Pakiusap〉

Kapag magpapabakuna, kailangan maunawaan at sumang-ayon sa mga benepisyo at mga panganib ng bakuna sa iyong katawan.

Reservation Status
・I-click ito para makita ang reservation status.

【Sino ang Dapat Magpabakuna】

・ Mga 12 taong gulang o mas matanda pa na nabakunahan makalipas ang 5 na buwan mula noong araw ng pangalawang bakuna.

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (Top Page) 

【Pag-isyu ng Kupon para sa Bakuna】

・ Para sa mga mamamayan ng Osaka na maaaring makatanggap ng pangatlong pagbabakuna, ipadadala nang sunod-sunod base sa address na nakalagay sa Residence Certificate (Juuminhyou) ang mga kupon sa pagbabakuna, paunang medikal na pagsusuri, atbp..
・ Kung lumipat ka sa Lungsod ng Osaka pagkatapos ng pangalawang pagbabakuna at hindi pa nakatanggap ng kupon sa pagbabakuna kahit na lumipas na ang 5 na buwan mula noong pangalawang pagbabakuna, magsubmit ng applikasyon para sa kupon ng bakuna.
Karagdagan pa, kung nawala o nasira ang kupon sa pagbabakuna na iyong natanggap, kailangang mag-aplay para sa muling pag-isyu ng kupon sa pagbabakuna.

Maaari kang mag-aplay para sa muling pag-isyu ng kupon sa pamamagitan ng Internet, call center, o koreo.

【Ang mga Matatanggap sa Bahay】(Ang Ipinadala mula Hunyo 17)

・Kupon sa pagbabakuna at paunang medikal na pagsusuri (para sa pangatlong pagbabakuna)

・ Sertipiko ng pagbabakuna para sa new corona virus (pansamantalang pagbabakuna)

※ Pagkatapos ng pangatlong pagbabakuna, ididikit ang sticker na nakasulat ang gumawa ng bakuna at serial number ng bakuna.

・ Paunawa ng karagdagang bakuna (pangatlong bakuna) (harap) /

hassoumono-3kaime

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (Top Page) 

【Petsa ng Pagpapadala】

Ang taong nakakuha ng pangalawang bakuna noong Agosto 27, 2021 o bago noon.

Ang taong nakakuha ng pangalawang bakuna pagkatapos nang Agosto 28, 2021.

Ang taong nakakuha ng pangalawang bakuna noong Agosto 27, 2021 o bago noon.
Petsa ng pangalawang bakuna(2021) Petsa ng Pagpapadala (maaaring magbago)
Bago ang Agosto 27 Napiadala na

 

Ang taong nakakuha ng pangalawang bakuna pagkatapos nang Agosto 28, 2021.
Petsa ng pangalawang bakuna(2021) Petsa ng Pagpapadala (maaaring magbago)
Disyembre 29 at bago noon Naipadala na.
Disyembre 30, 2021~Enero 5, 2022 Hunyo 3, 2022 (Biyernes)
Enero 6~Enero 12, 2022 Hunyo 10, 2022 (Biyernes)
Enero 13~Enero 19, 2022 Hunyo 17, 2022 (Biyernes)
Enero 20~Enero 26, 2022 Hunyo 24, 2022 (Biyernes)
Enero 27~Pebrero 3, 2022 Hulyo 1, 2022(Biyernes)
Pebrero 4~10, 2022 Hulyo 8, 2022(Biyernes)
Pebrero 11~17, 2022 Hulyo 15, 2022(Biyernes)
Pebrero 18~24, 2022 Hulyo 22, 2022(Biyernes)
Pebrero 25~28, 2022 Hulyo 29, 2022(Biyernes)

Para sa mga nabakunahan ng pangalawang bakuna pagkatapos ng Marso 1, 2022, ipapaalam ng lungsod ng Osaka sa homepage nila kapag may desisyon na.

【Lugar ng Pagbabakuna】

・ Indibidwal na pagpapabakuna (sa mga ospital/institusyong medikal)
・ Pangkalahatang pagbabakuna ay narito

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (Top Page) 

【Paano Sagutan ang Paunang Medikal na Pagsusuri】

Questionnaire

【Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagbabakuna】

① Kupon sa pagbabakuna at paunang medikal na pagsusuri (para sa pangatlong pagbabakuna)
* Mangyaring patiunang punan ang paunang medikal na pagsusuri at dalhin ito.
②  Sertipiko ng bakuna para sa Covid-19 (temporary vaccination)
③  Mga dokumento na magpapatunay ng pagkakakilanlan (isa sa mga sumusunod):

  • Residence Card
  • Health Insurance Card
  • Pasaporte
  • Lisensya sa pagmamaneho
MotteIkuMono

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (Top Page) 

Paraan ng Pagpapareserba Online

Webyoyaku

【Mga Pasilidad na may Suporta sa Ibang Wika】

Maaaring gumamit ng ibang wika sa Yasuragi Sky Pavilion (Tenkukan), Ogimachi Pool, OCAT at sa Shiromi Hall Mass Vaccination Center.

  • ·Maaari mong ipakipag-usap sa iba’t ibang wika ang kalagayan ng iyong katawan, itanong kung saan kukuha ng bakuna, o itanong sa doktor ang mga katanungan mo.
  • Gamit ang machine translation sa pagsasalin sa ibang wika, malalaman mo kung paano makakakuha ng bakuna.

◆Mga Ibang Wika na maaaring Gamitin sa Pakikipag-usap
Ingles, Chinese, Koreano, Vietnamese, Thai, Espanyol, Portuges, Ruso, Filipino, Pranses, Hindi, Mongolian, Indonesian, Nepali, Persian, Myanmar, Cantonese, Aleman

◆Mga Wikang Machine Translation ang Gagamitin
Swedish, Bengali at iba pang mga wika sa 90 bansa

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (Top Page) 

【Para sa mga Katanungan (Kung mayroong mga hindi maintindihan at gustong magtanong)

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: