Tungkol sa Pangatlong Pagbabakuna para sa New Coronavirus

Inumpisahan ang pangatlong pagbabakuna sa Osaka City noong ika-1 ng Disyembre (Miyerkules) para sa mga nabakunahan nang mahigit sa 8 buwan pagkatapos ng pangalawang pagbabakuna. Ang mga nakatanggap ng kupon sa pagbabakuna ay maaaring magpareserba.

〈Pakiusap〉

Kapag magpapabakuna, kailangan maunawaan at sumang-ayon sa mga benepisyo at mga panganib ng bakuna sa iyong katawan.

Reservation Status
・I-click ito para makita ang reservation status.

【Sino ang Dapat Magpabakuna】

・ Mga 18 taong gulang o mas matanda pa na nabakunahan sa loob ng 8 buwan o higit pa mula noong araw ng pangalawang bakuna.

* Gayunpaman, ang mga taong nasa ilalim ng (1) at (2) sa ibaba  ay maaaring magpabakuna ng pangatlong beses kahit na hindi pa higit sa 8 buwan mula noong pangalawang bakuna.

(1) Mga medical staff, mga nasa pasilidad para sa mga matatanda, atbp. na nabakunahan na ng mahigit sa 6 na buwan.

(2) Mga taong maliban sa (1) na 65 taong gulang o mas matanda at nabakunahan nang higit sa 7 buwan mula noong araw ng pangalawang bakuna. ※ Maaaring magpabakuna mula Pebrero 1, ika-4 na taon ng Reiwa (2022).

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (Top Page) 

【Pag-isyu ng Kupon para sa Bakuna】

・ Para sa mga mamamayan ng Osaka na maaaring makatanggap ng pangatlong pagbabakuna, ipadadala nang sunod-sunod base sa address na nakalagay sa Residence Certificate (Juuminhyou) ang mga kupon sa pagbabakuna, paunang medikal na pagsusuri, atbp..
・ Kung lumipat ka sa Lungsod ng Osaka pagkatapos ng pangalawang pagbabakuna at hindi pa nakatanggap ng kupon sa pagbabakuna kahit na 8 buwan na ang nakalipas mula noong pangalawang pagbabakuna, magsubmit ng applikasyon para sa kupon ng bakuna.
Karagdagan pa, kung nawala o nasira ang kupon sa pagbabakuna na iyong natanggap, kailangang mag-aplay para sa muling pag-isyu ng kupon sa pagbabakuna.

Maaari kang mag-aplay para sa muling pag-isyu ng kupon sa pamamagitan ng Internet, call center, o koreo.

【Ang mga Matatanggap sa Bahay】

Kupon sa pagbabakuna at paunang medikal na pagsusuri (para sa pangatlong pagbabakuna)

・ Sertipiko ng pagbabakuna para sa new corona virus (pansamantalang pagbabakuna)

※ Pagkatapos ng pangatlong pagbabakuna, ididikit ang sticker na nakasulat ang gumawa ng bakuna at serial number ng bakuna.

・ Paunawa ng karagdagang bakuna (pangatlong bakuna) (harap) / instruction manual (likod)

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (Top Page) 

【Petsa ng Pagpapadala】

Petsa ng pangalawang bakuna Petsa ng Pagpapadala
Ika-3 taon ng Reiwa (2021) Mayo 1 (Sabado) hanggang 31 (Lunes) Ika-3 taon ng Reiwa (2021) Disyembre 21 (Martes)
Ika-3 taon ng Reiwa (2021) Hunyo 1 (Martes) hanggang 19 (Sabado) Ika-4 na taon ng Reiwa (2022) Enero 5 (Miyerkules)
Pagkatapos ng Ika-3 taon ng Reiwa (2021) Hunyo 20 (Linggo) Ipapaalam sa website ng Osaka City, atbp. kapag mayroon nang petsa

【Lugar ng Pagbabakuna】

・ Indibidwal na pagpapabauna (sa mga ospital/institusyong medikal)
・ Pangkalahatang pagbabakuna (Yasuragi Sky Pavilion (Tenkukan) Mass Vaccination Hall)
・ Pangkalahatang pagbabakuna (Shiromi Hall Mass Vaccination Center)
* Gamit ang bakunang Pfizer sa dalawang lugar na ito. Subalit sa Yasuragi Sky Pavilion (Tenkukan) Mass Vaccination site, maaari ka ring tumanggap ng bakunang Takeda/Moderna mula sa Enero 11 ng ika-4 na taon ng Reiwa (2022).

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (Top Page) 

【Paano Sagutan ang Paunang Medikal na Pagsusuri】

予診票の書き方

【Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagbabakuna】

① Kupon sa pagbabakuna at paunang medikal na pagsusuri (para sa pangatlong pagbabakuna)
* Mangyaring patiunang punan ang paunang medikal na pagsusuri at dalhin ito.
②  Sertipiko ng bakuna para sa Covid-19 (temporary vaccination)
③  Mga dokumento na magpapatunay ng pagkakakilanlan (isa sa mga sumusunod):

  • Residence Card
  • Health Insurance Card
  • Pasaporte
  • Lisensya sa pagmamaneho
もっていくもの

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (Top Page) 

Paraan ng Pagpapareserba Online

予約方法

【Mga Pasilidad na may Suporta sa Ibang Wika】

Maaaring gumamit ng ibang wika sa Yasuragi Sky Pavilion (Tenkukan) Mass Vaccination Hall at sa Shiromi Hall Mass Vaccination Center.

  • ·Maaari mong ipakipag-usap sa iba’t ibang wika ang kalagayan ng iyong katawan, itanong kung saan kukuha ng bakuna, o itanong sa doktor ang mga katanungan mo.
  • Gamit ang machine translation sa pagsasalin sa ibang wika, malalaman mo kung paano makakakuha ng bakuna.

◆Mga Ibang Wika na maaaring Gamitin sa Pakikipag-usap
Ingles, Chinese, Koreano, Vietnamese, Thai, Espanyol, Portuges, Ruso, Filipino, Pranses, Hindi, Mongolian, Indonesian, Nepali, Persian, Myanmar, Cantonese, Aleman

◆Mga Wikang Machine Translation ang Gagamitin
Swedish, Bengali at iba pang mga wika sa 90 bansa

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (Top Page) 

【Para sa mga Katanungan (Kung mayroong mga hindi maintindihan at gustong magtanong)

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP