Ano ang dapat gawin, kapag nagkaroon ng aksideteng pantrapiko tulad ng sasakyan?

Kapag nagkaroon ng aksidenteng pantrapiko at may nasugatan ay kailangang isagawa ang first aid. Kung kakailanganin ay tumawag ng ambulansya, i-dial ang “119”. Pagkatapos ay kailangang tumawag sa pulis at ipaalam ang pangyayari, i-dial ang “110”.
Kailangang iimporma ng kalmante ang lugar kung saan naganap ang aksidente, pangalan at numero ng telepono.

Categories

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP