Lingguhang Hapon

Siguraduhing basahin ang mga sumusunod na tuntunin bago mag-aplay na sumali sa “Japanese Salon sa Linggo.”

  • Ang Osaka International House Foundation ay nagsasagawa ng klaseng “Japanese Salon sa Linggo” tuwing araw ng Linggo na pinangungunahan ng mga boluntaryong dayuhan at Hapon.
  • Ang ”Japanese Salon sa Linggo” (Nichiyou Nihongo Salon)ay isang lugar kung saan sinusuportahan ang mga dayuhan na nagkakaproblema sa wikang Hapon.
  • Kung mayroon kayong hindi maintindihan na Hapon sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng sulat mula sa ward office o sa eskuwela, magpatulong sa mga boluntaryo.

Baka may boluntaryo na kababayan na naroon.

Mga “Tuntunin sa Pagsali sa “Japanese Salon sa Linggo”

  • Kung nais mong sumali sa “Japanese Salon sa Linggo” kailangan mong magpareserba sa website sa bawat pagkakataon. Halimbawa: Kung gusto mong sumali sa Abril 4 at Abril 18, kailangan mong mag-aplay ng dalawang beses, isang aplikasyon para sa bawat araw.
  • Kahit na mahuhuli, mangyaring dumating hanggang 1:15pm. Hindi na maaaring sumali kapag dumating makalipas ang 1:15pm.
  • Kung 2 beses na hindi nag-abiso at hindi pumasok, hindi na maaaring sumali sa susunod.
  • Kung hindi makakapasok, mangyaring tumawag. (Tel #: 06-6773-8989)

※Depende sa sitwasyon ng coronavirus (COVID-19), ang “Japanese Salon sa Linggo” ay maaaring gawing online (Zoom).

Oras

Tuwing Linggo ng hapon 1:00-2:30 p.m.

Kahit na mahuhuli, mangyaring dumating hanggang 1:15pm. Hindi na maaaring sumali kapag dumating makalipas ang 1:15pm.

Lugar

International House Osaka  Meeting room 

Bilang ng maaaring sumali

Hindi na tatanggap ng aplikasyon kapag napuno na. Kapag nagkaroon ng bakante, tatanggap uli ng aplikasyon.

Sino ang maaaring sumali

Bahagyang nakakapagsalita ng wikang Hapon. 

Bayad

Aplikasyon (Kailangang mag-apply sa bawat pagsali)

Impormasyon tungkol sa pag-aaral ng Hapon

Iba pang mga Klase sa Wikang Hapon

Fureai Salon

Praktikal na Hapon para sa Trabaho

Kursong Hapon para sa Pamumuhay

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: