Lingguhang Hapon

Kailangan mag-rehistro para sumali.  May klase ng Hapon, “Lingguhang Hapon” na ginagawa sa Osaka International House tuwing Linggo, kung saan mga dayuhang volunteer ang nangunguna. Kung mayroon kayong hindi maiintindihan na Hapon sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng sulat mula sa ward office o sa eskuwela, pumunta lamang dito. Baka may volunteer na kababayan na … Ipagpatuloy ang pagbabasa Lingguhang Hapon