Tin mới

Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

Từ tháng 7 (Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài) ngoài tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc/Triều Tiên, tiếng Nhật đã có thể tư vấn, thông dịch thêm tiếng Philippine và tiếng Việt.
Bên cạnh đó cũng có thể giải đáp các ngôn ngữ khác bằng máy tính bảng. Xin hãy nhất định sử dụng.

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: