Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

関連記事: Dự án đóng góp xúc tiến hợp tác giao lưu quốc tế Nội dung dự án Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài 外国人留学生への支援事業(ベトナム語) tạp chí thư Tuyển tình nguyện viên phiên dịch khi có thiên tai hỏa hoạn Lịch sự kiện Mạng lưới・Tổng hợp đường link