Bagong Impormasyon

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 1/18)

Tungkol sa Bakuna laban sa New Corona Virus (Covid-19)

Tungkol sa Pangatlong Pagbabakuna para sa New Coronavirus
Reservation Status ng New Corona Vaccine (inupdate 1/18)
Mga Taong Maaaring Makatanggap ng Bakuna
Paano Makakapagbakuna
Para sa mga Nakatanggap ng Kupon sa Pagpapabakuna
Paraan ng Pagkuha ng Appointment
Paraan ng Pagkuha ng Appointment Online
Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagpapabakuna
Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika (lugar ng pagbabakuna sa Osaka)
Tungkol sa Vaccination Certificate (Vaccination Passport)

Reservation Status ng New Coronavirus Vaccine

■Reservation Status ng Pangkalahatang Pagbabakuna ng New Coronavirus Vaccine

〈Mahalagang Impormasyon〉

Nagsasagawa ng pangatlong pagbabakuna sa “Yasuragi Sky Pavilion (Tenkukan) Mass Vaccination Hall.”
Nagsasagawa ng una, pangalawa at pangatlong pagbabakuna sa “Shiromi Hall Mass Vaccination Center.”

 

 Tungkol sa Pagpapareserba sa Yasuragi Sky Pavilion (Tenkukan) Mass Vaccination Hall  (Iba’t ibang wikang maaaring gamitin)

・ Mula Enero 11 (Martes), gagawin dito ang karagdagang pagbabakuna (pangatlong bakuna) gamit ang bakunang Takeda / Moderna

・ Panahon ng pagbabakuna: Enero 14 (Lunes) hanggang Enero 30 (Linggo) /  Umpisa ng pagrereserba: Enero 17 (Lunes) mula 9:00

※ Mga araw na Walang Pagbabakuna: Pebrero 14 (Lunes)

※ Para sa pangatlong pagbabakuna, maaaring gamitin ang mga bakunang Pfizer o Takeda/Moderna anuman ang uri ng bakuna sa una at pangalawang pagbabakuna.

・ Bakunang Takeda/Moderna ang gamit dito

・ Sino ang Maaaring Magpabakuna: Mga nakatira sa Osaka City na 18 taong gulang o mas matanda na nabakunahan sa loob ng 8 buwan o higit pa mula noong araw ng pangalawang bakuna.

・ I-click ito para sa paraan ng pagpapabakuna.

Ang Pagpapareserba sa OCAT Mass Vaccination Center (OCAT Bldg. 3rd Floor) 

・Nagsagawa rin pansamantala ng pangalawang pagbabakuna dito subalit natapos na ito noong Disyembre 26.

・Takeda/Moderna ang bakunang ginamit dito.

※Tapos na ang pagbibigay ng bakunang Astrazeneca dito noong Disyembre 5.

Tungkol sa Shiromi Hall Mass Vaccination Center (Osaka Castle Hall) (Iba’t ibang wikang maaaring gamitin)

・ Nagsasagawa ng una, pangalawa at pangatlong bakuna dito.

・ Panahon ng Pagbabakuna: Enero 24 (Lunes) hanggang Enero 30 (Linggo) /  Umpisa ng pagrereserba: Enero 17 (Lunes) mula 9:00

※ Sa araw ng Enero 30 (Linggo), pangatlong bakuna lamang ang gagawin dito, kaya’t hindi maaaring magpareserba ng una at ikalawang bakuna sa araw na ito.

Mga araw na Walang Pagbabakuna:  Pebrero 6 (Linggo), Pebrero 20 (Linggo), Pebrero 27 (Linggo)

Sino ang Maaaring Magpabakuna:

<Mga taong nakapagpabakuna na ng una at pangalawang bakuna>
① Ang mga nakatira sa Osaka na 12 taong gulang sa araw ng pagbabakuna ay maaaring magpareserba.
Ang mga nasa edad na 12 hanggang 15 ay maaari lamang magpabakuna sa mga araw ng Sabado o Linggo.  Dapat samahan ng magulang o guardian ang mga menor-de-edad sa lugar ng pagbabakuna.
② Mga taong hindi pa nababakunahan ng ikalawang beses ng bakunang Pfizer.
③ Ang mga lalaking kabataan hanggang edad na 20 taong gulang na may unang bakuna gamit ang bakunang Takeda / Moderna at nais magpabakuna gamit ang bakunang Pfizer sa ikalawang bakuna.
※ Ang pangalawang bakuna ay isasagawa 3 linggo matapos ang unang bakuna.
※ Ang ikalawang pagbabakuna ay karaniwang ginagawa sa parehong araw at oras makalipas ang 3 linggo.

<Para sa mga magpapabakuna ng pangatlong bakuna>

・ Mga nakatira sa Osaka City na 18 taong gulang o mas matanda na nabakunahan sa loob ng 8 buwan o higit pa mula noong araw ng pangalawang bakuna.

※ Para sa pangatlong pagbabakuna, maaaring gamitin ang mga bakunang Pfizer o Takeda/Moderna anuman ang uri ng bakuna sa una at pangalawang pagbabakuna.

・ Bakunang Pfizer ang gamit dito.

・ I-click ito para sa paraan ng pagpapabakuna.

Ang pagbabakuna sa mga vaccination centers  ng bawat ward ay tapos na.

Back to top →

Mga Taong Maaaring Makatanggap ng Bakuna

 • Pfizer vaccine: 12 taong gulang pataas sa araw ng pagpapabakuna.
 • Takeda/Moderna vaccine: 12 taong gulang pataas sa araw ng pagpapabakuna.
 • Astrazeneca vaccine: 40 taong gulang pataas sa araw ng pagpapabakuna. 18 taong gulang pataas na sumasailalim sa alinman sa mga sumusunod na kalagayan:
  ※ ① May allergy sa Pfizer at Moderna vaccine kung kaya’t hindi maaaring magpabakuna gamit ang mga ito
  ※ ② Nakapagpabakuna na ng unang bakuna gamit ang Astrazeneca sa ibang bansa.

※Kapag magpapabakuna, kailangan mong maunawaan at sumang-ayon sa mga epekto at panganib nito sa iyong katawan.

Back to top →

Paano Makakapagbakuna

・Hindi kailangan ng pera para makakuha ng bakuna. Libre ito.
・Ipadadala sa iyong bahay ang isang kupon sa pagpapabakuna sa pamamagitan ng koreo.
※Isang sulat para sa bawat isa.
・Nakasulat sa kupon kung paano makakakuha ng bakuna.
・Maaaring magpareserba kung saang lugar magpapabakuna sa pamamagitan ng telepono o internet.   ①   Kupon sa pagpapabakuna
②   Paunang medikal na pagsusuri (dito nakasulat ang iyong kalagayan ng iyong katawan, atbp.)
③   ID (passport, residence card, o iba pa)

※Para sa mga taong nagpapagamot (kasalukuyang may iniinom na gamot, at iba pa), mangyaring kumonsulta sa iyong doktor at itanong kung maaari kang magpabakuna.

Back to top →

Para sa mga Nakatanggap ng Kupon sa Pagpapabakuna

I-check ang nilalaman ng loob ng envelope.

Ang Ipadadala sa mga taong 65 taong gulang at mas matanda
〈Mga bagay na ipadadala〉① Paunawa ukol sa bakuna ② Kupon ng bakuna ③ Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya) ④ Tagubilin (Instruction manual) (dapat basahin bago magpabakuna)
Ang Ipadadala sa mga taong  64 taong gulang at mas bata
〈Mga bagay na ipadadala〉① Notipikasyon ② Kupon ng bakuna ③ Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya) ④ Tagubilin (Instruction manual) (dapat basahin bago magpabakuna)

封筒ふうとう

封筒ふうとう
① Paunawa ukol sa bakuna・Nakasulat dito kung papaano makakakuha ng bakuna.
・I-click ito para sa paraan ng pagkuha ng appointment.
①Notipikasyon・Pakitago lamang ang mga laman ng envelop.
②Kupon ng bakuna

・Ito ang kupon na kailangan para makapagpabakuna.
・2 beses magpapabakuna.
・Itago ang kupon pagkatapos ng unang bakuna.
※Kailangan ang kupon sa pangalawang bakuna.
②Kupon ng bakuna

・Ito ang kupon na kailangan para makapagpabakuna.
・2 beses magpapabakuna.
・Itago ang kupon pagkatapos ng unang bakuna.
※Kailangan ang kupon sa pangalawang bakuna.。
③Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya)
・Isulat ang iyong pisikal na kalagayan bago magpabakuna.
・Kailangan ang paunang medikal na pagsusuri sa pagpapabakuna.
・Kailangang sulatan ang dalawang pagsusuri para makatanggap ng bakuna.
※Kailangan ang pangalawang pagsusuri para makuha ang pangalawang bakuna. Huwag ninyo itong iwala.
※Para sa Pfizer vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 3 linggo.
Para sa Moderna vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 4 na linggo.
Para sa Astrazeneca vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 8 linggo.
Kung ang unang bakuna ay ginawa sa pasilidad ng Osaka City, dito rin dapat magpa-schedule ng pangalawang bakuna.
※Makikita dito ang Japanese sample (Ministry of Health, Labour and Welfare)
※Makikita dito ang salin sa Tagalog.
※May dagdag na tanong ang bersyon ng lungsod ng Osaka. Makikita dito ang salin ng karagdagang tanong.
③Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya)
・Isulat ang iyong pisikal na kalagayan bago magpabakuna.
・Kailangan ang paunang medikal na pagsusuri sa pagpapabakuna.
・Kailangang sulatan ang dalawang pagsusuri para makatanggap ng bakuna.
※Kailangan ang pangalawang pagsusuri para makuha ang pangalawang bakuna. Huwag ninyo itong walain.
※Para sa Pfizer vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 3 linggo.
Para sa Moderna vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 4 na linggo.
Para sa Astrazeneca vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 8 linggo.
※Makikita dito ang Japanese sample (Ministry of Health, Labour and Welfare)
※Makikita dito ang salin sa Tagalog.
※May dagdag na tanong ang bersyon ng lungsod ng Osaka. Makikita dito ang salin ng karagdagang tanong.
④Mga tagubilin para sa bakuna sa corona virus
・Nakasulat dito ang tungkol sa bakuna.
※Nakasulat dito kung sino ang hindi maaaring magpabakuna, bagay na dapat itanong sa doktor sa panahon ng pagpapabakuna, ano ang magiging epekto pagkatapos mabakunahan (masakit ang braso, lalagnatin). Basahing itong mabuti.
※Mababasa dito ang salin sa Filipino.
④Mga tagubilin para sa bakuna sa corona virus

・Nakasulat dito ang tungkol sa ibibigay na bakuna.
・May Pfizer, Moderna at Astrazeneca vaccine.
※Nakasulat dito kung sino ang hindi maaaring magpabakuna, bagay na dapat itanong sa doktor sa panahon ng pagpapabakuna, ano ang magiging epekto pagkatapos mabakunahan (masakit ang braso, lalagnatin). Basahing itong mabuti.

※ Makikita rito ang paliwanag para sa Pfizer vaccine. Makikita rito ang paliwanag para sa Moderna vaccine. Makikita rito ang paliwanag para sa Astrazeneca vaccine (Ang paliwanag sa Astrazeneca ay nasa Hapon lamang).

Back to top →

Paraan ng Pagkuha ng Appointment

Maaaring makuha ang bakuna mula sa ospital na madalas ninyong puntahan o sa mga pasilidad na itinalaga ng Osaka City.

 

Saan Maaaring Magpabakuna Paraaan ng Pagkuha ng Appointment
① Ospital na madalas mong puntahan

(Indibidwal na pagpapabakuna)

 Itanong kung maaaring magpabakuna sa ospital
・ Kung posible, magpareserba dito.
・ Kung hindi posible, maaari magpabakuna sa pasilidad na itinalaga ng Osaka City na nakasulat sa ibaba ②
② Pasilidad ng Osaka City

 •  Yasuragi Sky Pavillion (Tenkukan) Mass Vaccination Center

4-19-115 Abenosuji, Abeno-ku, Osaka

 • Shiromi Hall Mass Vaccination Center

Chuo-ku  Osaka Castle 3-1 Osaka Castle Hall

 

・Maaring magpareserba online o gamit ang telepono. Tumawag sa   Osaka City New Corona Vaccine Call Center.

Para sa mga katanungan (Kung saan maaaring tumawag kung may hindi naiintindihan)
* Ang mga sumusunod ay hindi maaaring magpareserba gamit ang Osaka City Vaccine Reservation System. Pakisuyong tumawag sa call center.

① Hindi pa 16 na taong gulang sa araw na ginawa ang pagpapareserba subalit 16 na taong gulang sa araw ng pagpapabakuna.
② Hindi nakapagpabakuna ng ikalawang bakuna dahil lumipat ng bahay, atbp.
③ Mga lalaking kabataan hanggang edad na 20 taong gulang na may unang bakuna gamit ang bakunang Takeda / Moderna at nais magpabakuna gamit ang bakunang Pfizer sa ikalawang bakuna.

・OCAT Mass Vaccination Center

1-4-1, Minatomachi, Naniwa-ku, Osaka OCAT Building 3rd floor

・Hindi maaaring magpareserba gamit ang Osaka City Vaccine Reservation System.Tumawag sa   Osaka City New Corona Vaccine Call Center.
・Hindi maaaring magpareserba ang mga nagpabakuna ng unang bakuna sa ibang lugar.
・Hindi maaaring magpabakuna ng ikatlong bakuna.

 

Back to top →

Paraan ng Pagkuha ng Appointment Online

I-scroll ang PDF upang makita ang proseso.

③WEB予約の方法について フィリピン語 済

 

Back to top →

Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagpapabakuna

①Kupon ng bakuna   

Tandaan:
▼Dalhin ang kupon ng bakuna nang hindi tinatanggal ang sticker.
▼Ang kanang bahagi ay ang “Sertipiko ng Pagbabakuna.” Ingatan ito pagkatapos magpabakuna.
②Paunang medikal na pagsusuri 
※Sagutan nang patiuna at dalhin ito

※Tingnan ang sample sheet na nakasalin sa Filipino at sagutan ang natanggap na paunang medikal na pagsusuri sa Nihongo.

③ID     (Isa sa mga ito)
Residence Card Health Insurance Card Pasaporte Lisensya o iba pang tulad nito

Back to top →

Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika (Tapos na ang pagpapareserba dito)

Ang Immigration Bureau ng Japan ay gumawa ng “Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika” upang suportahan ang pagbabakuna at pagpapareserba ng bakuna sa iba’t ibang wika para sa mga dayuhan na hindi pa nakakapagpabakuna laban sa Covid-19.

FRESC Helpdesk

Tel: 0120-76-2029
Araw: Lunes ~ Biyernes
Oras: 9:00 – 17:00 (sarado tuwing Sabado, Linggo, at holiday)

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang leaflet ng Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa Filipino.

Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna (Filipino)

Leaflet ng Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika:

日本語 (PDF)
English (PDF)

中文/简体字 (PDF)
中文/繁体字 (PDF)
韓国語かんこくご(한국어)(PDF)
ポルトガル(Português)(PDF)
スペイン語[ご](Español)(PDF)
ベトナム(Tiếng Việt)(PDF)
ภาษาไทย (PDF)
Bahasa Indonesia (PDF)
ភាសាខ្មែរ (PDF)
नेपाली भाषा (PDF)
မြန်မာဘာသာစကား (PDF)
Монгол (PDF)
Français (PDF)
සිංහල (PDF)
اردو (PDF)
বাংলা (PDF)

Back to top →

 

Tungkol sa Vaccination Certificate (Vaccination Passport)

Ang mga nabakunahan na laban sa Covid19 ay maaaring kumuha ng vaccination certificate (Vaccination Passport) kung balak nilang magpunta sa ibang bansa. Mangyaring mag-apply sa ward office kung saan ka nakatira.

Sa Osaka City, ipadala ang applikasyon sa pamamagitan ng koreo. Mangyaring ilagay ang mga kinakailangang bagay (① ~ ④) sa isang sobre at ipadala ito. Libre ang pag-isyu nito (kailangan bayaran ang koreo sa pag-aplay at pagpapadala ng certificate).

※Para sa listahan ng mga bansa / rehiyon kung saan maaaring magamit ang vaccination passport, i-click ito.

※Ang vaccination passport ay ibinibigay sa mga pupunta sa ibang bansa. Para sa mga taong gustong ipakita na nabakunahan na sila, maaaring gamitin ang “Certificate of Vaccination” o “Vaccination Record”.

【Mga kinakailangan para sa aplikasyon】

Application form
②Kopya ng iyong pasaporte
Malinaw na makikita ang passport number at pangalan na nakasulat sa alphabet.
③Dokumentong magpapatunay na mayroon nang bakuna
Kopya ng kupon sa bakuna・Certificate of Vaccination, o Vaccination Record
④Return envelope
Isulat na ang iyong address at pangalan at dikitan ng selyo para sa return mail. Kung nais mong ipadala sa iyo sa pamamagitan ng express mail, o registered mail. Siguraduhing ilakip ang angkop na selyo para rito.
(Iba pang mahalagang dokumento, depende sa iyong sitwasyon)
⑤Dokumentong kung saan makukumpirma ang apelyido bago ikasal, iba pang apelyido o alias/ibang pangalan.
Kopya ng lisensya, family register o residence certificate na may apelyido noong bago ikasal
※Kailangan lamang kung ang pasaporte ay may apelyido bago ikasal, iba pang apelyido o alias/ibang pangalan.
⑥Proxy
Pagkakakilanlan ng proxy (kopya ng driver’s license, etc)
※Kailangan lamang kung ibang tao ang mag-aaplay para sa aplikante. Subalit hindi ito kailangan kung ang humihingi ay isang taong nakasulat din ang pangalan sa parehong residence certificate ng aplikante.

[Kung saan Ipapadala ang application form]

〒541-0055
1-3-2-202 Senbachuo, Chuo-ku, Osaka
Senba Center Building No. 2 2nd floor
Osaka City New Corona Vaccine Passport Certificate Issuing Center

[Contact]
Osaka City New Corona Vaccine Call Center

Back to top →

Para sa mga katanungan

Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City
TEL:0570-065670
TEL:06-6377-5670 (Kung hindi mo magagamit ang Navi Dial, mangyaring tumawag dito)
FAX:0570-056769
Oras: 9:00~21:00 (bukas araw-araw)
Maaaring makipag-usap sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Thai (9:00~18:00 lamang), Filipino  (Lunes hanggang Biyernes 9:00~17:30 lamang), at Vietnamese (10:00~19:00 lamang).

Para sa higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City

Ang mga nakasulat sa page na ito ay summary ng mga pangunahing impormasyon lamang.
Kung nais mong malaman ang higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City (Nihongo) at isalin ito sa ibang wika. (Paano isasalin ang page sa iba’t ibang wika)

Tungkol sa pagbabakuna ng bagong impeksyon sa coronavirus
Mga madalas itanong (Q&A)
Tungkol sa schedule (tentative)
Tungkol sa lugar ng pagbabakuna
Kung sino ang babakunahan・Pagkakasunod-sunod ng pagbabakuna
Tungkol sa paraan ng pagpapareserba
Tungkol sa gastos sa pagpapabakuna
Tungkol sa pagpapahintulot (consent) sa pagpapabakuna
Consultation Counter (call center)


 

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP