Bagong Impormasyon

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 7/12)

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Covid-19

Reservation Status ng New Corona Vaccine (inupdate 7/12)
Pasilidad kung saan maaaring Makipag-usap o Magsalin sa Ibang Wika (inupdate 7/5) 
Mga Taong Maaaring Makatanggap ng Bakuna
Sino ang Unang Babakunahan
Paano Makakapagbakuna
Kung Kailan Ipapadala ang Kupon (para sa mga 64 taong gulang pababa) (inupdate 7/5)
Para sa mga Nakatanggap ng Kupon sa Pagpapabakuna
Petsa ng Umpisa ng Pagpapareserba  (inupdate 7/5)
Paraan ng Pagkuha ng Appointment (inupdate 7/5)
Paraan ng Pagkuha ng Appointment Online
Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagpapabakuna

Reservation Status ng New Coronavirus Vaccine

■Reservation Status ng Pangkalahatang Pagbabakuna ng New Coronavirus Vaccine

〈Mahalagang Impormasyon〉

 • Isa-isang magpapadadala ng kupon para sa pagpapabakuna. Pakitago lamang nito.
 • Pansamantalang ititigil sa Osaka city ang unang pagbabakuna (grupong bakuna/indibidwal na bakuna) mula Hulyo 12, 2021. Ipapaalam sa homepage na ito kapag napagdesisyunan kung kailan ipapagpatuloy ang pagabakuna.

 Puwedeng magpareserba / × Hindi puwedeng magpareserba / Hindi pa nagsisimula ang reserbasyon

Target Persons Mga taong ipinanganak bago Abril 1, 1936 Mga taong ipinanganak  sa pagitan ng Abril 2, 1936 at Abril 1, 1941 Mga taong ipinanganak  sa pagitan ng Abril 2, 1941 at Abril 1, 1946 Mga taong ipinanganak  sa pagitan ng Abril 2, 1946 at Abril 1, 1949 Mga taong ipinanganak  sa pagitan ng Abril 2, 1949 at Abril 1, 1953 Mga taong ipinanganak  sa pagitan ng Abril 2, 1953 at Abril 1, 1957
Reservation Status
(As of 9:00 of July 12)
Starting day of the next reservation

※ Tignan ito para makita kung papaanong magpareserba.

 ②Ang Indibidwal na Reserbasyon ng Pagbabakuna ng New Coronavirus Vaccine

Para sa gustong magpabakuna sa ospital na madalas nilang puntahan, magpareserba kayo sa ospital ninyo.

③ Tungkol sa Osaka City Large-scale Vaccination Center (INTEX Osaka).

Wala nang bakanteng slot sa pagpapareserba(mula Hulyo 12).
※ Tignan ito para makita kung papaanong magpareserba.

④ Tungkol sa Shiromi Hall Vaccination Center (Osaka Castle Hall)

Maaari nang magpareserba(mula Hunyo 14).
※ Tignan ito para makita kung papaanong magpareserba.

Back to top →

Pasilidad kung saan maaaring Makipag-usap o Magsalin sa Ibang Wika

May maaaring magsalin o mag-interpret sa iba’t ibang wika sa lugar ng pagbabakuna. Kung ang inaalala mo ay hindi ka marunong mag-nihongo, huwag nang mag-alala.

 • Sa public hall center ng Ward, Sports Center, Shiromi Hall at sa Osaka City Large-scale Vaccination Center, maaaring makipag-usap sa ibang wika.
 • Maaaring ipakipag-usap sa iba’t ibang wika ang kalagayan ng iyong pangangatawan, ang paliwanag kung saan ibibigay ang bakuna, ang mga itatanong mo sa doktor at iba pa.
 • Gamit ang machine translation, maaaring maintindihan ang paraan ng pagkuha ng vaccine.

<Mga wikang may suporta ng pagsasalin at pag-interpret>
Ingles, Chinese, Koreano, Vietnamese, Thai, Espanyol, Portuges, Russian, Filipino, Pranses, Hindi, Monggolian, Bahasa Indonesia, Nepalese, Persian, Burmese, Cantonese, German

<Mga wikang may suporta ng pagsasalin lamang gamit ang machine translation>
Swedish, Bengali at 90 wika ng iba pang mga bansa

Back to top →

Mga Taong Maaaring Makatanggap ng Bakuna

16 na taong gulang pataas
※Kapag magpapabakuna, kailangan mong maunawaan at sumang-ayon sa mga epekto at panganib nito sa iyong katawan.

Back to top →

Sino ang Unang Babakunahan

1. Mga taong nagtatrabaho sa mga ospital.
2. Mga matatanda na nakatira sa mga “home for the aged” o nursing homes (ipinanganak bago ang Abril 1, 1957).
3. Iba pang matatanda (ipinanganak bago ang Abril 1, 1957).
4. Mga taong may sakit at mga tanong nagtatrabaho sa mga  “home for the aged” o nursing home
5. Iba pang tao

Back to top →

Paano Makakapagbakuna

・Hindi kailangan ng pera para makakuha ng bakuna. Libre ito.
・Ipadadala sa iyong bahay ang isang kupon sa pagpapabakuna sa pamamagitan ng koreo.
    ※Isang sulat para sa bawat isa.
・Nakasulat sa kupon kung paano makakakuha ng bakuna.
・Maaaring magpareserba kung saang lugar magpapabakuna sa pamamagitan ng telepono o internet.   ①   Kupon sa pagpapabakuna
②   Paunang medikal na pagsusuri (dito nakasulat ang iyong kalagayan ng iyong katawan, atbp.)
③   ID (passport, residence card, o iba pa)

※Para sa mga taong nagpapagamot (kasalukuyang may iniinom na gamot, at iba pa), mangyaring kumonsulta sa iyong doktor at itanong kung maaari kang magpabakuna.

Back to top →

Kung Kailan Ipapadala ang Kupon

Tapos na ang pagpapadala ng mga kupon para sa 65 taong gulang pataas.

※Gaya ng makikita sa chart sa ibaba, ang mga nasa edad na 20 hanggang 64 taong gulang ay sunod-sunod na padadalhan ng kupon sa pagpapabakuna at paunang medikal na pagsusuri mula Hunyo 16 (Miyerkules) hanggang Hunyo 30 (Miyerkules)

Schedule ng Pagpapadala ng Kupon sa Pagbabakuna

Edad ng Magpapabakuna Araw ng pagpapadala
Ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1957 hanggang Abril 1, 1964 ( 58 hanggang 64 ang edad) Hunyo 16, 2021 (Miyerkules)
Ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1964 hanggang Abril 1, 1973 ( 49 hanggang 57 ang edad) Hunyo 21, 2021 (Lunes)
Ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1973 hanggang Abril 1, 1979 ( 43 hanggang 48 ang edad) Hunyo 23, 2021 (Miyerkules)
Ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1979 hanggang Abril 1, 1991 ( 31 hanggang 42 ang edad) Hunyo 28, 2021 (Lunes)
Ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1991 hanggang Abril 1, 2001 ( 21 hanggang 30 ang edad) Hunyo 30, 2021 (Miyerkules)

※Ang nakasulat na edad ay base sa edad ng isa sa Marso 31, 2022.
※Ang padadalhan ng kupon sa pagbabakuna ay base sa listahan ng mga nakatira sa Osaka City noong Marso 31, 2021.

Back to top →

Para sa mga Nakatanggap ng Kupon sa Pagpapabakuna

Icheck ang nilalaman ng loob ng envelope.

Ang Ipadadala sa mga taong 65 taong gulang at mas matanda
〈Mga bagay na ipadadala〉① Paunawa ukol sa bakuna ② Kupon ng bakuna ③ Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya) ④ Tagubilin (Instruction manual) (dapat basahin bago magpabakuna)
Ang Ipadadala sa mga taong  64 taong gulang at mas bata
〈Mga bagay na ipadadala〉① Notipikasyon ② Kupon ng bakuna ③ Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya) ④ Tagubilin (Instruction manual) (dapat basahin bago magpabakuna)

封筒ふうとう

封筒ふうとう
① Paunawa ukol sa bakuna・Nakasulat dito kung papaano makakakuha ng bakuna.
・I-click ito para sa paraan ng pagkuha ng appointment.
①NotipikasyonAng araw ng simula ng pag-reserba ay ilalabas sa homepage ng lungsod ng Osaka.
・Pakitago lamang ang mga laman ng envelop.
②Kupon ng bakuna

・Ito ang kupon na kailangan para makapagpabakuna.
・2 beses magpapabakuna.
・Itago ang kupon pagkatapos ng unang bakuna.
※Kailangan ang kupon sa pangalawang bakuna.
②Kupon ng bakuna

・Ito ang kupon na kailangan para makapagpabakuna.
・2 beses magpapabakuna.
・Itago ang kupon pagkatapos ng unang bakuna.
※Kailangan ang kupon sa pangalawang bakuna.。
③Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya)
・Isulat ang iyong pisikal na kalagayan bago magpabakuna.
・Kailangan ang paunang medikal na pagsusuri sa pagpapabakuna.
・Kailangang sulatan ang dalawang pagsusuri para makatanggap ng bakuna.
※Kailangan ang pangalawang pagsusuri para makuha ang pangalawang bakuna. Huwag ninyo itong walain.
※Makukuha ang pangalawang bakuna pagkatapos ng mga 20 araw.
※Makikita dito ang Japanese sample (Ministry of Health, Labour and Welfare)
※Makikita dito ang salin sa Tagalog.
※May dagdag na tanong ang bersyon ng lungsod ng Osaka. Makikita dito ang salin ng karagdagang tanong.
③Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya)
・Isulat ang iyong pisikal na kalagayan bago magpabakuna.
・Kailangan ang paunang medikal na pagsusuri sa pagpapabakuna.
・Kailangang sulatan ang dalawang pagsusuri para makatanggap ng bakuna.
※Kailangan ang pangalawang pagsusuri para makuha ang pangalawang bakuna. Huwag ninyo itong walain.
※Makukuha ang pangalawang bakuna pagkatapos ng mga 20 araw.
※Makikita dito ang Japanese sample (Ministry of Health, Labour and Welfare)
※Makikita dito ang salin sa Tagalog.
※May dagdag na tanong ang bersyon ng lungsod ng Osaka. Makikita dito ang salin ng karagdagang tanong.
④Mga tagubilin para sa bakuna sa corona virus
・Nakasulat dito ang tungkol sa bakuna.
※Nakasulat dito kung sino ang hindi maaaring magpabakuna, bagay na dapat itanong sa doktor sa panahon ng pagpapabakuna, ano ang magiging epekto pagkatapos mabakunahan (masakit ang braso, lalagnatin). Basahing itong mabuti
※Mababasa dito ang salin sa Filipino.
④Mga tagubilin para sa bakuna sa corona virus

・Nakasulat dito ang tungkol sa ibibigay na bakuna.
※Nakasulat dito kung sino ang hindi maaaring magpabakuna, bagay na dapat itanong sa doktor sa panahon ng pagpapabakuna, ano ang magiging epekto pagkatapos mabakunahan (masakit ang braso, lalagnatin). Basahing itong mabuti.
・Mayroong Pfizer na bakuna at mayroon ding Moderna (Inggles lamang).

Back to top →

Kailan magsisimula ang pagpapa-reserba

Mahigit 65 taong gulang
64 taong gulang pababa
※Magsisimula ang pagpapa-reserba ayon sa edad

Naipadala na ang postcard na notipikasyon kung kailan magsisimula ang pagpapa-reserba para sa bakuna.
※Ang mga ipinanganak bago o noong Abril 1, 1957 ay maaaring magpareserba

Harap

Likod

Ang Magpapabakuna  Mula Kailan Magsisimula ang Pagpapa-reserba
Ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1957 hanggang Abril 1, 1961 Hulyo 5, 2021
Ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1961 hanggang Abril 1, 1971 Hulyo 19, 2021
Ipinanganak mula Abril 2, 1971 Hulyo 26, 2021

 

 

トップへ戻る→

■Paraan ng Pagkuha ng Appointment

Maaari kang pumili kung saan magpapabakuna. Maaaring sa ospital o medikal na pasilidad na madalas mong puntahan, sa  nakatalagang pasilidad sa Osaka City para sa bakuna, o sa Self-Defense Force Osaka Large-scale Vaccination Center.

Lugar kung saan Magpapabakuna

Paraan ng Pagkuha ng Appointment

Institusyong medikal na madalas puntahan

Tanungin sa institusyong medikal kung maaaring magpabakuna doon. Kapag nakumpirma na pwedeng magpabakuna doon, direktang kumuha ng appointment para magpareserba.

※Kung hindi maaaring magpabakuna sa madalas mong puntahang institusyong medikal, mangyaring kumuha ng appointment sa “nakatalagang pasilidad sa Osaka City para sa bakuna.”

Nakatalagang pasilidad sa Osaka City para sa bakuna.

(A) Mass Vaccination center sa bawat ward 

(B)Osaka City Large-scale Vaccination Center
・Ang Osaka City Large-scale Vaccination Center na ito ay nasa INTEX Osaka.
※Maaaring magpareserba ang mga nakatanggap ng kupon.

(C) Shiromi Hall Vaccination Center
・Ang Shiromi Hall Vaccination Center ay matatagpuan sa loob ng Osaka Castle Hall.
※Maaaring magpareserba dito ang mga ipinanganak bago ang April 1 1957.

・Pwedeng magpareserve sa pamamagitan ng internet o telepono. Tumawag sa Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City.
Contact kung may katanungan

③Self-Defense Force Osaka Large-scale Vaccination Center
・Ang Osaka Large-scale Vaccination Center na ito ay nasa Osaka International Convention Center
※Maaaring magpareserba dito ang 18 taong gulang pataas na nakatanggap ng kupon.

・Ang pagpapareserba ay maaaring gawin sa LINE account o website ng Ministry of Defense o sa numero ng telepono ng Ministrt of Defense.
・Para sa detalye, tingnan ang Self-Defense Forces Osaka Large-scale Vaccination Center reservation and Q&A homepage

Kung hindi mo alam kung saan magpapabakuna, tumawag sa Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City.

Back to top →

 

Paraan ng Pagkuha ng Appointment Online

I-scroll ang PDF upang makita ang proseso.

③WEB予約の方法について フィリピン語 済

 

Back to top →

Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagpapabakuna

①Kupon ng bakuna   

Tandaan:
▼Dalhin ang kupon ng bakuna nang hindi tinatanggal ang sticker.
▼Ang kanang bahagi ay ang “Sertipiko ng Pagbabakuna.” Ingatan ito pagkatapos magpabakuna.
②Paunang medikal na pagsusuri 
※Sagutan nang patiuna at dalhin ito

※Tingnan ang sample sheet na nakasalin sa Filipino at sagutan ang natanggap na paunang medikal na pagsusuri sa Nihongo.

③ID     (Isa sa mga ito)
Residence Card Health Insurance Card Pasaporte Lisensya o iba pang tulad nito

Back to top →

Para sa mga katanungan

Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City
TEL:0570-065670
TEL:06-6377-5670 (Kung hindi mo magagamit ang Navi Dial, mangyaring tumawag dito)
FAX:0570-056769
Oras: 9:00~21:00 (bukas araw-araw)
Maaaring makipag-usap sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Thai (9:00~18:00 lamang), Filipino  (Lunes hanggang Biyernes 9:00~17:30 lamang), at Vietnamese (10:00~19:00 lamang).

Para sa higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City

Ang mga nakasulat sa page na ito ay summary ng mga pangunahing impormasyon lamang.
Kung nais mong malaman ang higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City (Nihongo) at isalin ito sa ibang wika. (Paano isasalin ang page sa iba’t ibang wika)

Tungkol sa pagbabakuna ng bagong impeksyon sa coronavirus
Mga madalas itanong (Q&A)
Tungkol sa schedule (tentative)
Tungkol sa lugar ng pagbabakuna
Kung sino ang babakunahan・Pagkakasunod-sunod ng pagbabakuna
Tungkol sa paraan ng pagpapareserba
Tungkol sa gastos sa pagpapabakuna
Tungkol sa pagpapahintulot (consent) sa pagpapabakuna
Consultation Counter (call center)

 

 

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: