Bagong Impormasyon

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 4/19)

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Covid-19

Naghahanda na ang Osaka City para sa pagbabakuna.

〈Mahalagang Impormasyon〉
Ang mga matatanda (ipinanganak bago ang Abril 1, 1957) ay makatatanggap na ng coupon sa pagpapabakuna at Prevaccination Screening Questionnaire sa pamamagitan ng koreo. Pag-ingatan ito.
Ang ibang tao ay padadalhan mga mula Hulyo. Pakihintay lamang nito.

■Mga Taong Maaaring Makatanggap ng Bakuna

16 na taong gulang pataas
※Kapag magpapabakuna, kailangan mong maunawaan at sumang-ayon sa mga epekto at panganib nito sa iyong katawan.

■Sino ang Unang Babakunahan

1. Mga taong nagtatrabaho sa mga ospital.
2. Mga matatanda na nakatira sa mga “home for the aged” o nursing homes (ipinanganak bago ang Abril 1, 1957).
3. Iba pang matatanda (ipinanganak bago ang Abril 1, 1957).
4. Mga taong may sakit at mga tanong nagtatrabaho sa mga  “home for the aged” o nursing home
5. Iba pang tao

■Paano Makakapagbakuna

・Hindi kailangan ng pera para magpabakuna. Libre ito.
・Ipadadala sa iyong bahay ang isang coupon sa pagpapabakuna sa pamamagitan ng koreo.
・Nakasulat sa coupon kung paano makakakuha ng bakuna.
・Maaaring magpareserba kung saang lugar magpapabakuna sa pamamagitan ng telepono o internet.
・Dalhin ang ①~③ sa ibaba kapag magpapabakuna
①         Coupon sa pagpapabakuna
②         Medical examination sheet (dito nakasulat ang iyong kalagayan ng iyong katawan, atbp.)
③         ID (passport, residence card, o iba pa)

■Kung Kailan Ipapadala ang Coupon

Ang mga matatanda (ipinanganak bago ang Abril 1, 1957) ang unang makatatanggap ng coupon sa pagpapabakuna at medical examination sheet. Para sa iba pa, mangyaring maghintay lamang.
※Gaya ng makikita sa chart sa ibaba, sunod-sunod na ipapadala ang mga coupon depende sa edad, mula April 19, 2021 (Lunes) hanggang May 11, 2021 (Martes).

Schedule ng Pagpapadala ng Coupon sa Pagbabakuna

Edad ng Magpapabakuna Araw ng pagpapadala Araw na matatanggap ang ipinadala
Ipinanganak bago o noong Abril 1, 1939 (mahigit 82 ang edad) Abril 19, 2021 (Lunes) Bandang Abril 21, 2021 (Miyerkules)
Ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1939 hanggang Abril 1, 1945 ( 76 hanggang 81 ang edad) Abril 23, 2021 (Biyernes) Bandang Abril 26, 2021 (Lunes)
Ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1945 hanggang Abril 1, 1950 ( 71 hanggang 75 ang edad) Abril 28, 2021 (Miyerkules) Bandang Abril 26, 2021 (Biyernes)
Ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1950 hanggang Abril 1, 1954 ( 67 hanggang 70 ang edad) Mayo 6, 2021 (Huwebes) Bandang Mayo 8, 2021 (Sabado)
Ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 1954 hanggang Abril 1, 1957 ( 64 hanggang 66 ang edad) Mayo 11, 2021 (Martes) Bandang Mayo 13, 2021 (Huwebes)

※Ang nakasulat na edad ay base sa edad ng isa sa Abril 1, 2021.
※Matatanggap sa bahay makalipas ang dalawang araw na ipinadala ang mga ito.
※Ang padadalhan ng coupon sa pagbabakuna ay base sa listahan ng mga nakatira sa Osaka City noong Marso 31, 2021.

Para sa mga nakatanggap ng coupon sa pagpapabakuna

Icheck ang nilalaman ng loob ng envelope.
〈Mga bagay na ipadadala〉 ① Coupon para sa pagpapabakuna ② Impormasyon tungkol sa bakuna ③ Medical examination sheet・2 beses ④ Instruction manual (dapat basahin bago magpabakuna)
Ingatan ang coupon at medical examination sheet dahil kailangan ito upang makapagpabakuna

Tingnan ang page na ito para sa sample ng medical examination slip sa iba’t ibang wika. Sagutan ang natanggap na medical examination slip sa Nihongo habang tinitingnan ang sample sa ibang wika.

 

<Petsa ng pagsisimula ng pagreserba> Upang makapagpabakuna, kailangan magpareserba sa pamamagitan ng telepono o internet, subalit hindi pa ito maaaring gawin sa ngayon. Ipapaalam namin sa page na ito kapag may petsa na upang simulan ang pagpapareserba.

Para sa mga katanungan

Covid-17 Vaccine Call Center ng Osaka City
TEL:0570-065670
TEL:06-6377-5670 (Kung hindi mo magagamit ang Navi Dial, mangyaring tumawag dito)
FAX:0570-056769
Oras: 9:00~21:00 (bukas araw-araw)
Maaaring makipag-usap sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Thai (9:00~18:00 lamang), Filipino  (Lunes hanggang Biyernes 9:00~17:30 lamang), at Vietnamese (10:00~19:00 lamang).

Para sa higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City

Ang mga nakasulat sa page na ito ay summary ng mga pangunahing impormasyon lamang.
Kung nais mong malaman ang higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City (Nihongo) at isalin ito sa ibang wika. (Paano isasalin ang page sa iba’t ibang wika)

Tungkol sa pagbabakuna ng bagong impeksyon sa coronavirus
Mga madalas itanong (Q&A)
Tungkol sa schedule (tentative)
Tungkol sa lugar ng pagbabakuna
Kung sino ang babakunahan・Pagkakasunod-sunod ng pagbabakuna
Tungkol sa paraan ng pagpapareserba
Tungkol sa gastos sa pagpapabakuna
Tungkol sa pagpapahintulot (consent) sa pagpapabakuna
Consultation Counter (call center)

 

 

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP