Bagong Impormasyon

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 1/23)

Tungkol sa Bakuna laban sa New Corona Virus (Covid-19)

Reservation Status ng New Corona Vaccine (inupdate 1/23)
Pagbabakuna laban sa Omicron
Tungkol sa Bakuna para sa mga Bata (6 buwan – 11 taong gulang)  
Para sa mga Nakatanggap ng Kupon sa Pagpapabakuna 
Paraan ng Pagkuha ng Appointment at Lugar ng Pagpapabakuna  
Paraan ng Pagkuha ng Appointment Online
Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagpapabakuna 
Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika (lugar ng pagbabakuna sa Osaka)
Tungkol sa Vaccination Certificate (Vaccination Passport)

〈Mahalagang Abiso〉

Libre ang pagpapabakuna. 
Hindi makakapagpabakuna ng bakunang epektibo sa omicron kung hindi tapos magpabakuna ng una at pangalawang bakuna kung kaya’t magpabakuna itong taon. 
Makakapagpabakuna ng una at pangalawang bakuna sa medikal na institusyong nagbabakuna(Pfizer, Moderna, Novavax) at sa Osaka Prefecture Hotel Primrose Osaka Vaccination Center(Moderna, Novavax).

Laganap ang Covid-19 itong panahong tag-lamig. Pag-isipan ninyo na magpaturok ng bakuna na epektibo sa omicron sa madaling panahon. 
①May 3 epekto ito na wala sa dating bakuna. 
Pinipigil nito ang paglubha ng simtomas, ang mahawaan at ang pagkalat ng Covid-19. 
②Puwedeng magpabakuna pagkatapos ng 3 buwan mula sa huling bakuna. 
③Puwede rin itong isabay sa bakuna ng influenza. 
Mula Enero 18 (Miyerkules) (maliban sa Sabado), may oras na puwedeng magpabakuna kahit walang reserbasyon. Subalit uunahin ang mga nag-reserba.

■Reservation Status ng Pagbabakuna ng New Coronavirus Vaccine

Vaccination Center Yasuragi Sky Pavilion (Tenkukan) Ogimachi Pool
Araw ng pagreserba Disyembre 26(Lunes)9:00~
Araw ng pagbabakuna Enero 30, 2023 (Huwebes)~Enero 22 (Linggo)

※Matatapos sa Pebrero 20 (Lunes)

※Ang mga 12~15 anyos na bata ay puwedeng magpabakuna sa Sabado at Linggo lamang mula Enero 28 (Sabado) .

Enero 30, 2023 (Huwebes)~Enero 31 (Linggo) (Moderna)

Pebrero 1 (Miyerkules)~Pebrero 26 (Linggo) (Pfizer)

Araw  na walang bakuna Marso 8
Sino ang puwede

Mga taong kukuha ng pangatlo, pang-apat o panglimang bakuna

12 taong gulang o mas matanda na residente ng lungsod ng Osaka na nakalipas na ng 3 buwan o mahigit pagkatapos ng huling pagbabakuna.

※ang 12~15 anyos na bata ay dapat samahan ng magulang sa pagbabakunahan.

Mga taong kukuha ng pangatlo, pang-apat o panglimang bakuna

16 taong gulang o mas matanda na residente ng lungsod ng Osaka na nakalipas na ng 3 buwan o mahigit pagkatapos ng huling pagbabakuna.(Moderna)

12 taong gulang o mas matanda na residente ng lungsod ng Osaka na nakalipas na ng 3 buwan o mahigit pagkatapos ng huling pagbabakuna. (Pfizer)

Bakunang gamit Pfizer Moderna
※Mula Pebrero 1 (Miyerkules)  Pfizer ang gagamitin.

Back to top →

Ang Pagbabakuna Laban sa Omicron

Ang bakuna laban sa Omicron ay epektibo sa kumbensyunal at omicron virus. 

【 Sino ang Maaaring Magpabakuna】
12 taong gulang at pataas na tapos nang magpabakuna ng pangunahing bakuna (una at pangalawang bakuna) 

Bakuna laban sa Omicron Ang magpapabakuna ng una at pangalawang bakuna Ang magpapabakuna ng pangatlong bakunat at pataas
Pfizer Hindi puwede 12 taong gulang at pataas
Moderna Hindi puwede 12 taong gulang at pataas
Flowchart

※Sa ngayon, ang bakuna laban sa Omicron ay ibibigay 1 beses sa 1 tao lamang.

【Tagal para makapagbakuna】
3 buwan o mas matagal pagkatapos ng huling pagbabakuna
※Maaaring umikli ang panahon ng paghihintay

Kupon ng Pagbabakuna

【Paano Magreserba】
Medikal na Institusyong Nagbabakuna
Direktong magreserba sa medikal na institusyong nagbabakuna.
Pangmalawakang Vaccination Center ng Lungsod ng Osaka
Makakapagpareserba sa Vaccination Reservation Siteo tumawag sa call center.

トップへ戻る→

Tungkol sa Bakuna para sa mga Bata (6 na buwan – 11 taong gulang)

Binabakunahan na mga batang 6 na buwan-11 taong gulang sa lungsod ng Osaka.

※ Hindi sapilitan ang pagpapabakuna. Gayundin, hindi patakaran na dapat magpabakuna ang bata. Siguraduhing nauunawaan mo ang epekto ng bakuna sa pag-iwas sa sakit at ang posibleng panganib ng side effect ng bakuna bago magdesisyon kung pababakunahan ang bata.

Narito ang leaflet(Sanggol(6 na buwan~4 na taong gulang)/Bata(5 ~11 taong gulang)
Sa homepage ng lungsod ng Osaka(Sanggol(6 na buwan~4 na taong gulang)/Bata(5~11 taong gulang)

Sanggol(6 na buwan~4 na taong gulang) Bata(5 ~11 taong gulang)
Sino ang puwedeng magpabakuna 6 na buwan~4 na taong gulang na residente ng lungsod ng Osaka ※Kailangan ng sang-ayon at pagsama ng magulang. 5~11 taong gulang na residente ng lungsod ng Osaka ※Kailangan ng sang-ayon at pagsama ng magulang.
Dami ng pagbabakuna 3 Beses
Iskedyul ng Pagpapabakuna Mula Nobyembre 9, 2022 (Miyerkules) hanggang Marso 31, 2023 (Biyernes)

※Makakapagpabakuna na ang mga nakatanggap ng vaccination coupon.

※Iba-iba ang simula ng pagbabakuna sa mga institusyong medikal. Para sa detalye, tignan ang mga institusyong medikal na nagbabakuna.

※Puwede nang magpabakuna sa araw bago maging 6 na buwan.

※Para matapos ang pangatlong bakuna, kailangang makakuha ng unang  bakuna sa Enero 13, 2023 (Biyernes).

Hanggang Marso 31, 2023
Pagitan ng pagbabakuna Pangalawang bakuna:3 linggo pagkatapos ng unang bakuna
Pangatlong bakuna:8 linggo o mas matagal pagkatapos ng pangalawang bakuna
Pangalawang bakuna:3 linggo pagkatapos ng unang bakuna
Pangatlong bakuna:5 buwan o mas matagal pagkatapos ng pangalawang bakuna
Bakuna Pfizer para sa sanggol (gamit sa 6 na buwan~4 na taong gulang) Pfizer para sa bata (gamit sa 5~11 taong gulang)
Ipapadalang Dokumento Tignan ito.

※Para sa bakuna ng sanggol (6 na buwan~4 na taong gulang), ang pangunahing bakuna ay matatapos kapag nakakuha na ng tatlong bakuna. May 3 Paunang medikal na pagsusuri.

Paano magpareserba Sa Pediatrics o medikal na institusyong naggagamot ng sanggol
Magpareserba sa piniling Institusyong medikal na nagbabakuna. Libre magpabakuna.
※Hindi puwedeng magpabakuna sa mass vaccination center.
Mga dadalhin sa araw ng pagpapabakuna Ang mga ito

②Mother and Child Health Booklet

③Medicine Booklet (Kung meron)

[Para sa mga katanungan]
Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City

Back to top →

Para sa mga Nakatanggap ng Kupon sa Pagpapabakuna

I-check ang nilalaman ng loob ng envelope.

Una at panagalawang bakuna Pangatlong bakuna Pang-apat na bakuna Pang-limang bakuna
封筒
   
①Paunawa ukol sa bakuna

・Ingatan ang nilalaman ng sulat.
 
 
 
①Paunang medikal na pagsusuri(Karagdagang bakuna)
【Magkasamang kupon ng pagbabakuna at Paunang Medikal na Pagsusuri】 

 
 
 
 


②Kupon ng Pagpapabakuna

・Kupon para makapagpabakuna.
・Makakatanggap ng 2 bakuna.
・Itago lamang pagkatapos ng unang bakuna.
※Kailangan rin ito sa pangalawang bakuna kaya ingatan ito.
③Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya)
・Bago magpabakuna, isulat ang kalagayan ng inyong kalusugan.
・Kailangang ang Paunang medikal na pagsusuri para makakuha ng bakuna.
・Para makakuha ng bakuna nang dalawang beses, kailangang isulat ito ng dalawang beses din.
※Kailangan rin ang Paunang medikal na pagsusuri sa pagkuha ng pangalawang bakuna kaya ingatan ito.
Kung ang unang bakuna ay ginawa sa pasilidad ng Osaka City, dito rin dapat magpa-schedule ng pangalawang bakuna.
※Makikita dito ang Japanese sample (Ministry of Health, Labour and Welfare)
※May dagdag na tanong ang bersyon ng lungsod ng Osaka. Makikita dito ang salin ng karagdagang tanong.
※Makikita dito ang sample sa bawat wika. Habang tinitignan ito, sagutan ang dumating na pagsusuri na nasa wikang Hapon. Narito makikita kung papaano isulat ang pagsusuri.
④Sertipiko ng pagbabakuna (Probisyonal na bakuna) 

⑤Impormasyon tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19

⑥Mga tagubilin para sa bakuna sa Covid-19


・Nakasulat dito ang tungkol sa ibibigay na bakuna.
・Nakasulat dito kung sino ang hindi maaaring magpabakuna, bagay na dapat itanong sa doktor sa panahon ng pagpapabakuna, ano ang magiging epekto pagkatapos mabakunahan (masakit ang braso, lalagnatin). Basahing itong mabuti.
Narito ang tagubilin sa iba’t-ibang wika.

 
 
 

 

Back to top →

Paraan ng Pagkuha ng Appointment

Maaaring makuha ang bakuna mula sa ospital na madalas ninyong puntahan o sa mga pasilidad na itinalaga ng Osaka City.

 

Saan Maaaring Magpabakuna Paraaan ng Pagkuha ng Appointment
Institusyong medikal na nagbabakuna(Indibidwal na pagpapabakuna)  Itanong kung maaaring magpabakuna sa ospital
・ Kung posible, magpareserba dito.
・ Kung hindi posible, maaari magpabakuna sa pasilidad na itinalaga ng Osaka City na nakasulat sa ibaba ②
② Pasilidad ng Osaka City

・Yasuragi Sky Pavillion (Tenkukan) Mass Vaccination Center
4-19-115 Abenosuji, Abeno-ku, Osaka

・Ogimachi Pool Mass Vaccination Center
1-1 Ogimachi, Kita-ku, Osaka (inside Ogimachi Park)

・Maaring magpareserba online o gamit ang telepono. Tumawag sa   Osaka City New Corona Vaccine Call Center.

 

Back to top →

Paraan ng Pagkuha ng Appointment Online

I-scroll ang PDF upang makita ang proseso.

③WEB予約の方法について フィリピン語 済

 

Back to top →

Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagpapabakuna

①Kupon ng bakuna     

Tandaan:
▼Dalhin ang kupon ng bakuna nang hindi tinatanggal ang sticker.
▼Ang kanang bahagi ay ang “Sertipiko ng Pagbabakuna.” Ingatan ito pagkatapos magpabakuna.
②Paunang medikal na pagsusuri  
※Sagutan nang patiuna at dalhin ito

※Tingnan ang sample sheet na nakasalin sa Filipino at sagutan ang natanggap na paunang medikal na pagsusuri sa Nihongo.

③ID     (Isa sa mga ito)
Residence Card Health Insurance Card Pasaporte Lisensya o iba pang tulad nito

Back to top →

Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika (Tapos na ang pagpapareserba dito)

Ang Immigration Bureau ng Japan ay gumawa ng “Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika” upang suportahan ang pagbabakuna at pagpapareserba ng bakuna sa iba’t ibang wika para sa mga dayuhan na hindi pa nakakapagpabakuna laban sa Covid-19.

FRESC Helpdesk

Tel: 0120-76-2029
Araw: Lunes ~ Biyernes
Oras: 9:00 – 17:00 (sarado tuwing Sabado, Linggo, at holiday)

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang leaflet ng Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa Filipino.

Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna (Filipino)

Leaflet ng Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika:

日本語 (PDF)
English (PDF)

中文/简体字 (PDF)
中文/繁体字 (PDF)
韓国語(한국어)(PDF)
ポルトガル語(Português)(PDF)
スペイン語(Español)(PDF)
ベトナム語(Tiếng Việt)(PDF)
ภาษาไทย (PDF)
Bahasa Indonesia (PDF)
ភាសាខ្មែរ (PDF)
नेपाली भाषा (PDF)
မြန်မာဘာသာစကား (PDF)
Монгол (PDF)
Français (PDF)
සිංහල (PDF)
اردو (PDF)
বাংলা (PDF)

Back to top →

Tungkol sa Vaccination Certificate (Vaccination Passport)

Ang mga taong nabakunahan na laban sa new coronavirus ay bibigyan ng vaccination certificate (vaccination passport) kung kailangan nila ito. Mangyaring mag-apply nito sa pamamagitan ng koreo o gamit ang smartphone app.
* Ang mga aplikasyon ay hindi tinatanggap sa counter.
* I-click ito para sa listahan ng mga bansa/rehiyon kung saan maaaring gamitin ang mga pasaporte ng bakuna.
* Sa Japan, ang “certificate of vaccination” at “vaccination record” ay maaaring gamitin bilang mga dokumento upang patunayan na tapos nang magpabakuna.

Paraan ng Pag-aapply】

1.Aplikasyon gamit ang papel na form

【Para sa pagpunta sa ibang bansa o lokal na gamit】(Nihongo at English lamang)
【Sa Japan lamang】(Nihongo at English lamang)

2.Aplikasyon gamit ang smartphone app 
Para sa mga kailangan at daloy ng aplikasyon, i-cliick ito(Nihongo lamang)

[Contact]
Osaka City New Corona Vaccine Call Center

Back to top →

Para sa mga katanungan

Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City
TEL:0570-065670
TEL:06-6377-5670 (Kung hindi mo magagamit ang Navi Dial, mangyaring tumawag dito)
FAX:0570-056769
Oras: 9:00~21:00 (bukas araw-araw)
Maaaring makipag-usap sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Thai (9:00~18:00 lamang), Filipino  (Lunes hanggang Biyernes 9:00~17:30 lamang), at Vietnamese (10:00~19:00 lamang).

Para sa higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City

Ang mga nakasulat sa page na ito ay summary ng mga pangunahing impormasyon lamang.
Kung nais mong malaman ang higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City (Nihongo) at isalin ito sa ibang wika. (Paano isasalin ang page sa iba’t ibang wika)

Tungkol sa pagbabakuna ng bagong impeksyon sa coronavirus
Mga madalas itanong (Q&A)
Tungkol sa schedule (tentative)
Tungkol sa lugar ng pagbabakuna
Kung sino ang babakunahan・Pagkakasunod-sunod ng pagbabakuna
Tungkol sa paraan ng pagpapareserba
Tungkol sa gastos sa pagpapabakuna
Tungkol sa pagpapahintulot (consent) sa pagpapabakuna
Consultation Counter (call center)


 

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: