Bagong Impormasyon

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 9/12)

Tungkol sa Bakuna laban sa New Corona Virus (Covid-19)

Tungkol sa Pangatlong Pagbabakuna para sa Novel Coronavirus (inupdate 9/12)
Tungkol sa Pang-apat na Pagbabakuna para sa Novel Coronavirus (inupdate 9/12)
Reservation Status ng New Corona Vaccine (inupdate 9/12)
Tungkol sa Bakuna para sa mga Bata (5 – 11 taong gulang)
Paano Makakapagbakuna
Para sa mga Nakatanggap ng Kupon sa Pagpapabakuna
Paraan ng Pagkuha ng Appointment 
Paraan ng Pagkuha ng Appointment Online
Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagpapabakuna
Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika (lugar ng pagbabakuna sa Osaka)
Tungkol sa Vaccination Certificate (Vaccination Passport)

〈Mahalagang Abiso〉

Nagsimula ng karagdagang bakuna (pang-apat na bakuna) ang lungsod ng Osaka. Makakapagpabakuna sa Shiromi HallYasuragi Sky Pavilion (Tenkukan) o sa mga medikal na institusyon.
Mula Hulyo 1, makakapagpabakuna rin ng pang-apat na bakuna sa OCAT.

Puwedeng gumamit ng Pfizer o Moderna sa pangatlong pagbabakuna kahit anuman ang ginamit sa una at pangalawang bakuna.

 

※Matatapos ang pagbabakuna sa Shiromi Hall at OCAT sa Setyembre 25, 2022 (Linggo).

Para makapaghanda para sa hinaharap na pagbabakuna, pansamantalang ititigil ang pagbabakuna sa mga mass vaccination center (Yasuragi Sky Pavillion (Tenkukan), Ogimachi Pool) mula Setyembre 30 (Biyernes).

■Reservation Status ng Pangkalahatang Pagbabakuna ng New Coronavirus Vaccine

Mass Vaccination Center Ginagawang Pagbabakuna Bakuna
Yasuragi Sky Pavilion (Tenkukan) Una, pangalawa, pangatlo at pang-apat na bakuna Pfizer
 Ogimachi Pool Pangatlo at pang-apat na bakuna Takeda/Moderna
 OCAT Pangatlo at pang-apat na bakuna Takeda/Moderna
Shiromi Hall Pangatlo at pang-apat na bakuna Pfizer

May vaccination center na puwedeng magpabakuna kahit walang reserbasyon.

 Tungkol sa Pagpapareserba sa Yasuragi Sky Pavilion (Tenkukan) Mass Vaccination Hall   (Iba’t ibang wikang maaaring gamitin)

【Araw ng Pagbakuna at Araw na makakapagpareserba】
〈Pangalawa, pangatlo at pang-apat na pagbakuna〉
Panahon ng pagpapabakuna: Setyembre 19 (Lunes)~Setyembre 25 (Linggo)  Tumatanggap ng reserbasyon: Setyembre 12 (Lunes) 9:00~

〈Una, Pangalawa at Pangatlong Pagbakuna〉
Panahon ng pagpapabakuna: Setyembre 19 (Lunes)~Setyembre 25 (Linggo)  Tumatanggap ng reserbasyon: Setyembre 12 (Lunes) 9:00~

【 Sino ang Maaaring Magpabakuna】
〈Pang-apat na Pagbakuna〉
・Residente ng lungsod ng Osaka na nakalipas na ng 5 buwan o mahigit pagkatapos ng pangatlong pagbabakuna, at naaangkop sa anuman sa ①②③

① 60 taong gulang o mas matanda
② 18 hanggang 59 taong gulang na may comorbidity
③ 18 hanggang 59 taong gulang na kinikilala ng doktor na may panganib na lumala and kundisyon kung maimpeksyon ng Covid-19.
④  18 hanggang 59 taong gulang na nagtratrabaho sa isang medikal na institusyon o institusyon para sa mga matatanda.
※ Mag-konsulta sa ospital kung para malaman kung nasasama kayo sa ② o ③. Kung wala kayong mapag-konsultahan na ospital, mag-konsulta sa vaccination center sa oras ng pre-examination.

〈Pangatlong Pagbakuna〉
・Residente ng lungsod ng Osaka na 12 taong gulang o mas matanda  na nakalipas na ng 5 na buwan pagkatapos ng pangalawang bakuna
※Ang 12-15 gulang ay puwedeng magpareserba ng Sabado, Linggo at holiday lamang. Kailangang silang samahan ng magulang sa lugar ng pagpapabakuna.

〈Pangalawang Pagbakuna〉
・Residente ng lungsod ng Osaka na 12 taong gulang o mas matanda sa araw ng pagbabakuna at naaangkop sa ①②
※ Ang 12-15 gulang ay puwedeng magpareserba ng Sabado, Linggo at holiday lamang. Kailangang silang samahan ng magulang sa lugar ng pagpapabakuna.
①Hindi pa nakakapagpabakuna ng pangalawang Pfizer na bakuna
②Batang lalaki na 10-29 taong gulang na nabakunahan ng Pfizer sa unang bakuna at gustong magpabakuna ng Pfizer
※Pagkatapos makuha ang unang bakuna, maghihintay ng 3 linggo bago makuha ang pangalawang bakuna.
※Ang pangalawang bakuna ay kukunin pagkatapos ng tatlong linggo sa parehong araw ng linggo at oras.
※Pagkatapos makakuha ng pangalawang bakuna, hindi tatanggap ng reserbasyon para sa pangatlong bakuna.

〈Unang Pagbakuna〉
・Residente ng lungsod ng Osaka na 12 taong gulang o mas matanda
※Ang 12-15 gulang ay puwedeng magpareserba ng Sabado, Linggo at holiday lamang. Kailangang silang samahan ng magulang sa lugar ng pagpapabakuna.

・ Bakunang Pfizer ang gamit dito.
・ I-click ito para sa paraan ng pagpapabakuna.

Ogimachi Pool Mass Vaccination Center  (Iba’t ibang wikang maaaring gamitin)

【Araw ng Pagbakuna at Araw na makakapagpareserba】
〈Pangatlo at Pang-apat na Pagbakuna〉
・ Panahon ng pagbabakuna: Setyembre 19 (Lunes) hanggang Setyembre 25 (Linggo) /  Umpisa ng pagrereserba: Setyembre 12 (Biyernes) mula 9:00

・ Sino ang Maaaring Magpabakuna:
〈Pang-apat na Pagbakuna〉
Residente ng lungsod ng Osaka na nakalipas na ng 5 buwan pagkatapos ng pangalawang bakuna, at naaangkop sa anuman sa ①②③

① 60 taong gulang o mas matanda
② 18 hanggang 59 taong gulang na may comorbidity
③ 18 hanggang 59 taong gulang na kinikilala ng doktor na may panganib na lumala and kundisyon kung maimpeksyon ng Covid-19.
④ 18 hanggang 59 taong gulang na medical frontliner at nagtra-trabaho sa senior facilities

※ Mag-konsulta sa ospital kung para malaman kung nasasama kayo sa ② o ③. Kung wala kayong mapag-konsultahan na ospital, mag-konsulta sa vaccination center sa oras ng pre-examination.

.〈Pangatlong Pagbakuna〉
・Residente ng lungsod ng Osaka na 18 taong gulang o mas matanda  na nakalipas na ng 5 na buwan pagkatapos ng pangalawang bakuna

・ Bakunang Takeda/Moderna ang gamit dito
・ I-click ito para sa paraan ng pagpapabakuna.

Back to top →

Tungkol sa Bakuna para sa mga Bata (5 – 11 taong gulang)(Ang ipinadala mula Abril 2022)

Binabakunahan na mga batang 5-11 taong gulang sa lungsod ng Osaka.

※ Hindi sapilitan ang pagpapabakuna. Gayundin, hindi patakaran na dapat magpabakuna ang bata. Siguraduhing nauunawaan mo ang epekto ng bakuna sa pag-iwas sa sakit at ang posibleng panganib ng side effect ng bakuna bago magdesisyon kung pababakunahan ang bata. I-click ito para sa leaflet.

[Sino ang maaaring magpabakuna]
Mga batang nasa edad 5-11 taong gulang na nakatira sa Osaka City
※ Kailangan ang pagsang-ayon ng magulang at kailangang samahan ng magulang.

[Pagpapadala ng kupon para sa pagbabakuna]
・Ipapadala ang kupon ng pagpapabakuna sa mga puwedeng magpabakuna.

Mga ipinanganak mula Abril 2, 2010~Setyembre 30, 2017
対象者 発送, (予定)
Bago ng Hunyo 30, 2017 Naipadala na.
Hulyo 1, 2017~Setyembre 251, 2017 Naipadala na.
Setyembre 19, 2017~Agosto 31, 2017 Setyembre 19, 2022(Lunes)
Setyembre 1, 2017~Setyembre 30, 2017 Setyembre 185, 2022(Huwebes)

Ang iskedyul ng pagbakuna ng mga ipinanganak bago Oktubre 1, 2017 ay ipapaalam sa homepage ng lungsod ng Osaka kapag napagdesisyunan na ito.

[Mga bagay na matatanggap sa bahay]
① Paunawa ukol sa bakuna
② Kupon ng bakuna
③ Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya)
※ Ang tagubilin (Instruction manual) ay hindi ipapadala. Tingnan ang website.

hassoumono-5-11

[Pagitan ng pagbabakuna]
Ang pangalawang bakuna ay isasagawa 3 linggo makalipas ang unang bakuna.

※Pagitan ng pagbabakuna sa ibang bakuna
・Huwag magsabay ng pagkuha ng ibang bakuna sa bakuna ng Covid-19.
・Kung magpapabakuna ng ibag bakuna, kailangang 13 araw o mahigit bago o pagkatapos ng bakuna ng Covid-19.

[Paraan ng pagpapareserba]
Sa mga ospital o klinik na gumagamot sa mga bata (pediatrics)
Magpareserba sa ospital na gusto mong pabakunahan ang bata. Libre ito.
※ Kung may tanong tungkol sa mga ospital na maaaring magpabakuna, tumawag sa Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City

[Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagpapabakuna]
・Kupon ng bakuna
・ID (Residence Card, Health Insurance Card, Pasaporte, School ID at atbp.)
・Health Handbook ng nanay at anak
※Magiging maayos ang medikal na pagsusuri kung dala-dala ang notebook ng gamot ng bata.

[Para sa mga katanungan]
Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City

Back to top →

Paano Makakapagbakuna

・Hindi kailangan ng pera para makakuha ng bakuna. Libre ito.
・Ipadadala sa iyong bahay ang isang kupon sa pagpapabakuna sa pamamagitan ng koreo.
※Isang sulat para sa bawat isa.
・Nakasulat sa kupon kung paano makakakuha ng bakuna.
・Maaaring magpareserba kung saang lugar magpapabakuna sa pamamagitan ng telepono o internet.
・Dalhin ang sumusunod na ①~③ at magpabakuna.
①   Kupon sa pagpapabakuna
②   Paunang medikal na pagsusuri (dito nakasulat ang iyong kalagayan ng iyong katawan, atbp.)
③   ID (passport, residence card, o iba pa)

※Para sa mga taong nagpapagamot (kasalukuyang may iniinom na gamot, at iba pa), mangyaring kumonsulta sa iyong doktor at itanong kung maaari kang magpabakuna.

Back to top →

Para sa mga Nakatanggap ng Kupon sa Pagpapabakuna

I-check ang nilalaman ng loob ng envelope.

Ang Ipadadala sa mga taong 65 taong gulang at mas matanda
〈Mga bagay na ipadadala〉① Paunawa ukol sa bakuna  ② Kupon ng bakuna ③ Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya) ④ Tagubilin (Instruction manual) (dapat basahin bago magpabakuna)
Ang Ipadadala sa mga taong  64 taong gulang at mas bata
〈Mga bagay na ipadadala〉① Notipikasyon  ② Kupon ng bakuna ③ Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya) ④ Tagubilin (Instruction manual) (dapat basahin bago magpabakuna)

Envelope

Envelope
① Paunawa ukol sa bakuna・Nakasulat dito kung papaano makakakuha ng bakuna. ①Notipikasyon・Pakitago lamang ang mga laman ng envelop.
②Kupon ng bakuna

・Ito ang kupon na kailangan para makapagpabakuna.
・2 beses magpapabakuna.
・Itago ang kupon pagkatapos ng unang bakuna.
※Kailangan ang kupon sa pangalawang bakuna.
②Kupon ng bakuna

・Ito ang kupon na kailangan para makapagpabakuna.
・2 beses magpapabakuna.
・Itago ang kupon pagkatapos ng unang bakuna.
※Kailangan ang kupon sa pangalawang bakuna.。
③Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya)
・Isulat ang iyong pisikal na kalagayan bago magpabakuna.
・Kailangan ang paunang medikal na pagsusuri sa pagpapabakuna.
・Kailangang sulatan ang dalawang pagsusuri para makatanggap ng bakuna.
※Kailangan ang pangalawang pagsusuri para makuha ang pangalawang bakuna. Huwag ninyo itong iwala.
※Para sa Pfizer vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 3 linggo.
Para sa Moderna vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 4 na linggo.
Para sa Astrazeneca vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 8 linggo.
Kung ang unang bakuna ay ginawa sa pasilidad ng Osaka City, dito rin dapat magpa-schedule ng pangalawang bakuna.
※Makikita dito ang Japanese sample (Ministry of Health, Labour and Welfare)
※Makikita dito ang salin sa Tagalog.
※May dagdag na tanong ang bersyon ng lungsod ng Osaka. Makikita dito ang salin ng karagdagang tanong.
③Paunang medikal na pagsusuri(2 kopya)
・Isulat ang iyong pisikal na kalagayan bago magpabakuna.
・Kailangan ang paunang medikal na pagsusuri sa pagpapabakuna.
・Kailangang sulatan ang dalawang pagsusuri para makatanggap ng bakuna.
※Kailangan ang pangalawang pagsusuri para makuha ang pangalawang bakuna. Huwag ninyo itong walain.
※Para sa Pfizer vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 3 linggo.
Para sa Moderna vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 4 na linggo.
Para sa Astrazeneca vaccine, maaaring magpabakuna ng pangalawang beses pagkatapos ng mga 8 linggo.
※Makikita dito ang Japanese sample (Ministry of Health, Labour and Welfare)
※Makikita dito ang salin sa Tagalog.
※May dagdag na tanong ang bersyon ng lungsod ng Osaka. Makikita dito ang salin ng karagdagang tanong.
④Mga tagubilin para sa bakuna sa corona virus
・Nakasulat dito ang tungkol sa bakuna.
※Nakasulat dito kung sino ang hindi maaaring magpabakuna, bagay na dapat itanong sa doktor sa panahon ng pagpapabakuna, ano ang magiging epekto pagkatapos mabakunahan (masakit ang braso, lalagnatin). Basahing itong mabuti.
※Mababasa dito ang salin sa Filipino.
④Mga tagubilin para sa bakuna sa corona virus

・Nakasulat dito ang tungkol sa ibibigay na bakuna.
・May Pfizer, Moderna at Astrazeneca vaccine.
※Nakasulat dito kung sino ang hindi maaaring magpabakuna, bagay na dapat itanong sa doktor sa panahon ng pagpapabakuna, ano ang magiging epekto pagkatapos mabakunahan (masakit ang braso, lalagnatin). Basahing itong mabuti.

※ Makikita rito ang paliwanag para sa Pfizer vaccine. Makikita rito ang paliwanag para sa Moderna vaccine. Makikita rito ang paliwanag para sa Astrazeneca vaccine (Ang paliwanag sa Astrazeneca ay nasa Hapon lamang).

Back to top →

Paraan ng Pagkuha ng Appointment

Maaaring makuha ang bakuna mula sa ospital na madalas ninyong puntahan o sa mga pasilidad na itinalaga ng Osaka City.

 

Saan Maaaring Magpabakuna Paraaan ng Pagkuha ng Appointment
① Ospital na madalas mong puntahan

(Indibidwal na pagpapabakuna)

 Itanong kung maaaring magpabakuna sa ospital
・ Kung posible, magpareserba dito.
・ Kung hindi posible, maaari magpabakuna sa pasilidad na itinalaga ng Osaka City na nakasulat sa ibaba ②
② Pasilidad ng Osaka City

・Yasuragi Sky Pavillion (Tenkukan) Mass Vaccination Center
4-19-115 Abenosuji, Abeno-ku, Osaka

・Ogimachi Pool Mass Vaccination Center
1-1 Ogimachi, Kita-ku, Osaka (inside Ogimachi Park)

・OCAT Mass Vaccination Center
1-4-1, Minatomachi, Naniwa-ku, Osaka OCAT Building 3rd floor

・Shiromi Hall Mass Vaccination Center
Chuo-ku  Osaka Castle 3-1 Osaka Castle Hall

 

・Maaring magpareserba online o gamit ang telepono. Tumawag sa   Osaka City New Corona Vaccine Call Center.

Para sa mga katanungan (Kung saan maaaring tumawag kung may hindi naiintindihan)
* Ang mga sumusunod ay hindi maaaring magpareserba gamit ang Osaka City Vaccine Reservation System. Pakisuyong tumawag sa call center.

① Hindi pa 16 na taong gulang sa araw na ginawa ang pagpapareserba subalit 16 na taong gulang sa araw ng pagpapabakuna.
② Hindi nakapagpabakuna ng ikalawang bakuna dahil lumipat ng bahay, atbp.
③ Mga lalaking kabataan hanggang edad na 20 taong gulang na may unang bakuna gamit ang bakunang Takeda / Moderna at nais magpabakuna gamit ang bakunang Pfizer sa ikalawang bakuna.

※ Kung magpapareserba ka para sa pangalawang bakuna lamang, hindi ito maaaring gawin sa Osaka Vaccination Online Reservation System. Mangyaring tumawag sa Osaka City New Corona Vaccine Call Center.

 

Back to top →

Paraan ng Pagkuha ng Appointment Online

I-scroll ang PDF upang makita ang proseso.

③WEB予約の方法について フィリピン語 済

 

Back to top →

Mga Bagay na Dadalhin sa Araw ng Pagpapabakuna

①Kupon ng bakuna     

Tandaan:
▼Dalhin ang kupon ng bakuna nang hindi tinatanggal ang sticker.
▼Ang kanang bahagi ay ang “Sertipiko ng Pagbabakuna.” Ingatan ito pagkatapos magpabakuna.
②Paunang medikal na pagsusuri  
※Sagutan nang patiuna at dalhin ito

※Tingnan ang sample sheet na nakasalin sa Filipino at sagutan ang natanggap na paunang medikal na pagsusuri sa Nihongo.

③ID     (Isa sa mga ito)
Residence Card Health Insurance Card Pasaporte Lisensya o iba pang tulad nito

Back to top →

Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika (Tapos na ang pagpapareserba dito)

Ang Immigration Bureau ng Japan ay gumawa ng “Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika” upang suportahan ang pagbabakuna at pagpapareserba ng bakuna sa iba’t ibang wika para sa mga dayuhan na hindi pa nakakapagpabakuna laban sa Covid-19.

FRESC Helpdesk

Tel: 0120-76-2029
Araw: Lunes ~ Biyernes
Oras: 9:00 – 17:00 (sarado tuwing Sabado, Linggo, at holiday)

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang leaflet ng Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa Filipino.

Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna (Filipino)

Leaflet ng Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika:

日本語 (PDF)
English (PDF)

中文/简体字 (PDF)
中文/繁体字 (PDF)
韓国語(한국어)(PDF)
ポルトガル語(Português)(PDF)
スペイン語(Español)(PDF)
ベトナム語(Tiếng Việt)(PDF)
ภาษาไทย (PDF)
Bahasa Indonesia (PDF)
ភាសាខ្មែរ (PDF)
नेपाली भाषा (PDF)
မြန်မာဘာသာစကား (PDF)
Монгол (PDF)
Français (PDF)
සිංහල (PDF)
اردو (PDF)
বাংলা (PDF)

Back to top →

Tungkol sa Vaccination Certificate (Vaccination Passport)

Ang mga taong nabakunahan na laban sa new coronavirus ay bibigyan ng vaccination certificate (vaccination passport) kung kailangan nila ito. Mangyaring mag-apply nito sa pamamagitan ng koreo o gamit ang smartphone app.
* Ang mga aplikasyon ay hindi tinatanggap sa counter.
* I-click ito para sa listahan ng mga bansa/rehiyon kung saan maaaring gamitin ang mga pasaporte ng bakuna.
* Sa Japan, ang “certificate of vaccination” at “vaccination record” ay maaaring gamitin bilang mga dokumento upang patunayan na tapos nang magpabakuna.

Paraan ng Pag-aapply】

1.Aplikasyon gamit ang papel na form

【Para sa pagpunta sa ibang bansa o lokal na gamit】(Nihongo at English lamang)
【Sa Japan lamang】(Nihongo at English lamang)

2.Aplikasyon gamit ang smartphone app 
Para sa mga kailangan at daloy ng aplikasyon, i-cliick ito(Nihongo lamang)

[Contact]
Osaka City New Corona Vaccine Call Center

Back to top →

Para sa mga katanungan

Covid-19 Vaccine Call Center ng Osaka City
TEL:0570-065670
TEL:06-6377-5670 (Kung hindi mo magagamit ang Navi Dial, mangyaring tumawag dito)
FAX:0570-056769
Oras: 9:00~21:00 (bukas araw-araw)
Maaaring makipag-usap sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Thai (9:00~18:00 lamang), Filipino  (Lunes hanggang Biyernes 9:00~17:30 lamang), at Vietnamese (10:00~19:00 lamang).

Para sa higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City

Ang mga nakasulat sa page na ito ay summary ng mga pangunahing impormasyon lamang.
Kung nais mong malaman ang higit pang detalye, tingnan ang homepage ng Osaka City (Nihongo) at isalin ito sa ibang wika. (Paano isasalin ang page sa iba’t ibang wika)

Tungkol sa pagbabakuna ng bagong impeksyon sa coronavirus
Mga madalas itanong (Q&A)
Tungkol sa schedule (tentative)
Tungkol sa lugar ng pagbabakuna
Kung sino ang babakunahan・Pagkakasunod-sunod ng pagbabakuna
Tungkol sa paraan ng pagpapareserba
Tungkol sa gastos sa pagpapabakuna
Tungkol sa pagpapahintulot (consent) sa pagpapabakuna
Consultation Counter (call center)


 

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: