Thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona

Người mất việc

Trợ cấp thất nghiệp
(FACIL)
※Tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, Trung Quốc (Giản thể), tiếng Việt, Indonesia, Nepal, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc/Triều Tiên, Tây Ban Nha, Thái Lan, Myanma, Nga, Philippines, Ả Rập, Pháp

Hỗ trợ cho người tìm việc
(FACIL)
※Tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, Trung Quốc (Giản thể), tiếng Việt, Indonesia, Nepal, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc/Triều Tiên, Tây Ban Nha, Thái Lan, Myanma, Nga, Philippines, Ả Rập, tiếng Pháp, Ba Tư, Mã Lai, Mông Cổ

Liên quan đến tư cách lưu trú của người bị mất việc hay không thể đến công ty làm việc do dịch bệnh virus Corona
(FACIL)
※Tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, Trung Quốc (Giản thể), tiếng Việt, Indonesia, Nepal, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc/Triều Tiên, Tây Ban Nha, Thái Lan, Myanma, Nga, Philippines, Ả Rập

Dự án hỗ trợ đời sống tạm thời (bao gồm hỗ trợ nhà ở)
(FACIL)
※Tiếng Anh, Trung Quốc (Giản thể), tiếng Việt, Indonesia, Nepal, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc/Triều Tiên, Tây Ban Nha, Thái Lan, Myanma, Nga, Philippines, Ả Rập

Người nước ngoài đang làm việc
Bộ lao động và phúc lợi (厚生労働省)
※Tiếng nhật đơn giản

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: