Impormasyon tungkol sa Novel Coronavirus

Para sa mga nawalan ng trabaho

Pera para sa mga nawalan ng trabaho
(FACIL)
※Madaling Hapon, Ingles, Intsik, Vietnamese, Bahasa Indonesia, Nepali, Portuges, Koreano, Espanyol, Thai, Burmese, Ruso, Tagalog, Arabian, Pranses

Sistema sa pagtulong sa mga naghahanap ng trabaho
(FACIL)
※Madaling Hapon, Ingles, Intsik, Vietnamese, Bahasa Indonesia, Nepali, Portuges, Koreano, Espanyol, Thai, Burmese, Ruso, Tagalog, Arabian, Pranses, Persian, Bahasa Melayu, Mongolian

Tungkol sa residential status ng mga taong nawalan ng trabaho o hindi makapunta sa opisina dahil sa Covid-19
(FACIL)
※Madaling Hapon, Ingles, Intsik, Vietnamese, Bahasa Indonesia, Nepali, Portuges, Koreano, Espanyol, Thai, Burmese, Ruso, Tagalog, Arabian

Pansamantalang Suporta sa Pamumuhay (Kasama ang tulong sa tirahan)
(FACIL)
※Ingles, Intsik, Vietnamese, Bahasa Indonesia, Nepali, Portuges, Koreano, Espanyol, Thai, Burmese, Ruso, Tagalog, Arabian

Sa mga dayuhang nagtratrabaho sa kumpanya
(Ministry of Health, Labor and Welfare)
※Madaling Hapon

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP