Lưu ý bệnh truyền nhiễm virus mới corona

Hiện tại bệnh truyền nhiễm virus mới corona đang lan rộng.

Nhân viên Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh tư vấn visa

Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

Thông báo tạm dừng cung cấp sử dụng một số tiện ích ở Trung tâm thông tin

Thông báo tạm dừng/hoãn lại một số sự kiện/lớp học do Trung tâm tổ chức (đồng tổ chức) nhằm phòng chống khả năng lây lan chủng virus mới Corona (Cập nhật ngày 06/03)

[Sự kiện tạm dừng]Lớp học phòng chống thiên tai hỏa hoạn dành cho người nước ngoài, tổ chức tại Trung tâm phòng chống thiên tai hỏa hoạn Abeno Tasukaru

[Tạm dừng tổ chức]Lớp học chuẩn bị vào tiểu học cho trẻ em người nước ngoài

Lưu ý bệnh truyền nhiễm virus mới corona

Hiện tại bệnh truyền nhiễm virus mới corona đang lan rộng.

Nhân viên Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh tư vấn visa

Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

Thông báo tạm dừng cung cấp sử dụng một số tiện ích ở Trung tâm thông tin

Thông báo tạm dừng/hoãn lại một số sự kiện/lớp học do Trung tâm tổ chức (đồng tổ chức) nhằm phòng chống khả năng lây lan chủng virus mới Corona (Cập nhật ngày 06/03)

Lưu ý bệnh truyền nhiễm virus mới corona

Hiện tại bệnh truyền nhiễm virus mới corona đang lan rộng.

Nhân viên Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh tư vấn visa

Thông báo tạm dừng cung cấp sử dụng một số tiện ích ở Trung tâm thông tin

Thông báo tạm dừng/hoãn lại một số sự kiện/lớp học do Trung tâm tổ chức (đồng tổ chức) nhằm phòng chống khả năng lây lan chủng virus mới Corona (Cập nhật ngày 06/03)

[Sự kiện tạm dừng]Lớp học phòng chống thiên tai hỏa hoạn dành cho người nước ngoài, tổ chức tại Trung tâm phòng chống thiên tai hỏa hoạn Abeno Tasukaru

Tin được xem nhiều

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー