Học tập・Tham gia

Khóa đào tạo nguồn nhân lực quốc tế hóa của khu vực

地域の国際化人材養成講座

Dự án hỗ trợ công dân người nước ngoài đang làm việc trong môi trường xã hội đa văn hóa 「Trải nghiệm đa văn hóa tại Ihouse」

多文化共生社会を担う外国人住民サポート事業(アイハウスde多文化体験)

Lễ hội một thế giới ONE WORLD FESTIVAL

Trung tâm văn hóa Ihouse

アイハウス・カルチャーセンター

Mời các đoàn thể giao lưu quốc tế tới Nhật Bản đến thăm Osaka

訪日国際交流団体の大阪招へい

Dự án hợp tác với trường học phát triển nguồn nhân lực toàn cầu

学校等と連携したグローバル人材育成事業

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: