Trên giấy chứng nhận cư trú của công dân người nước ngoài có ghi các thông tin gì?

Giấy chứng nhận cư trú của công dân người nước ngoài sẽ ghi các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, các thông tin liên quan đến bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe quốc dân, quốc tịch, tư cách lưu trú, thời hạn lưu trú.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây.(tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP