Giấy chứng nhận cư trú(住民票)là giấy gì?

Giấy chứng nhận cư trú được phát hành dựa trên luật đăng ký cư trú cơ bản, Là phiếu ghi các thông tin của từng người cư trú như họ tên, địa chỉ…Ở thành phố Osaka, có 2 loại là  đơn vị một hộ khẩu (hình thức danh sách hộ khẩu), và đơn vị cá nhân (hình thức phiếu cá nhân).

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP