Thời hạn cần làm thủ tục hành chính chuyển nhà vào/chuyển nhà đi/chuyển nơi ở trong cùng một thành phố là đến khi nào?

[Đơn chuyển vào]  (tiếng Nhật là転入届) Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi chỗ ở
[Đơn chuyển đi]  (tiếng Nhật là転出届)   Trước khi chuyển đi
※Trường hợp bất khả kháng thì trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đi.
[Đơn chuyển chỗ ở] (tiếng Nhật là転居届)
(trường hợp chuyển đi trong cùng thành phố)  Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi chỗ ở

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật) 
    

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP