Từ thành phố Osaka chuyển đi thành phố khác, trường hợp không thể đến trực tiếp ủy ban quận để làm thủ tục chuyển đi thì nên làm thế nào?

Cần giấy chứng nhận chuyển đi khi làm thủ tục khai báo chuyển vào nơi ở mới.
Chỉ trường hợp đã chuyển đến thôn/phố/quận/thành phố mới rồi, nhưng trước đó không làm thủ tục khai báo chuyển đi thì có thể yêu cầu cấp giấy chứng nhận chuyển đi thông qua gửi bưu điện.
[Người yêu cầu]
Người chuyển đi hay chủ hộ khẩu
[Nơi gửi yêu cầu]
  Quầy dịch vụ của ủy ban quận nơi trước khi chuyển đi (Thông tin cư trú)
[Hồ sơ cần gửi]
  (1) Đơn chuyển đi      ※Hãy viết các thông tin từ 1 đến 6 dưới đây trên giấy trắng.
       1. Địa chỉ, họ tên người chuyển đi, đóng dấu (bằng con dấu), thông tin liên lạc (như số điện thoại)
       2. Địa chỉ trước khi chuyển đi, chủ hộ khẩu
       3. Địa chỉ mới, chủ hộ khẩu
       4. Quốc tịch
       5. Ngày tháng năm thay đổi địa chỉ
       6. Họ tên của tất cả thành viên thay đổi địa chỉ
  (2) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân (thẻ ngoại kiều, bằng lái, thẻ bảo hiểm sức khỏe…)
  (3) Phong thư dùng để gửi lại, trên đó có ghi sẵn địa chỉ mới của người nhận (xin dán sẵn con tem)
※Miễn phí phát hành giấy chứng nhận.
※Trường hợp làm thủ tục khai báo chuyển đi bằng cách gửi bưu điện, thì sẽ gửi thư xác nhận đến địa chỉ nhà trước đó.
Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)
           

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP