Dự án góp phần vào việc phát triển giáo dục toàn cầu hóa

Tận dụng nguồn tình nguyện viên, cũng như sự trợ giúp và hợp lực của tổ chức đoàn thể giao lưu quốc tế mà người dân địa phương trở thành nhân tố chính trong việc xây dựng môi trường xúc tiến giao lưu quốc tế.

Khóa đào tạo nguồn nhân lực quốc tế hóa của khu vực

Hội thảo giáo dục phát triển liên tục

Khóa đào tạo nguồn nhân lực cộng đồng hướng đến xã hội đa văn hóa

Khóa học văn hóa Nhật Bản, văn hóa thế giới nhằm giao lưu quốc tế

Hợp tác với trường học phát triển nguồn nhân lực toàn cầu

Khóa học thấu hiểu giới trẻ quốc tế tại nhà hợp tác với trường học và từng khu vực

Khóa học thấu hiểu hợp tác quốc tế dành cho học sinh trung học

Dự án phát triển sử dụng tình nguyện viên

Tài trợ và đồng tài trợ dự án xúc tiến giao lưu quốc tế

Mạng lưới hợp tác với các tổ chức như NPO

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: