Network / Link

Lungsod ng Osaka

Listahan ng Dokumento ng Lungsod ng Osaka sa iba’t-ibang Wika

Impormasyon sa Pamumuhay sa Iba’t-ibang Wika

 

My Number Card

Impormasyon Tungkol sa Madaling mMaintindihang Hapon

Impormasyon tungkol sa madaling Hapon

Listahan ng mga Link ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Estudyante

留学生情報リンク一覧

The Japan Foundation

Sightseeing information site para sa paglalakbay at pagsasaya sa Osaka (Osaka Fun)

OSAKA-INFO

IBPC OSAKA

Pacific Resource Exchange Center

Balita at Impormasyon para maiwasan ang sakuna sa wikang banyaga

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: