Bagong Impormasyon

 1. Libreng Konsultasyon para sa Dayuhan tungkol sa Proseso ng Pag-aplay ng Visa o Pagkuha ng Nasyonalidad”

  Puwede kayong magkonsulta sa visa lawyer tungkol sa proseso ng pagpalit ng visa dahil sa pagpapakasal o proseso ng pagku…

 2. Ang Pag-extend ng Pagsasara ng Information Center (~9/30)

  Dahil sa pag-extend ng state of emergency sa Prepe…

 3. Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 9/21)

  In-update ang impormasyon!

 4. Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

  Ang Osaka City ay nagbukas ng isang call center pa…

 5. Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

  Ang homepage na ito ay may mapapakinabangang impor…

 6. Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

 7. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

 8. Ang Pagsasara ng Information Center

 9. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

 10. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP