Information Counter para sa Dayuhan

Sa tulong ng mga volunteer, isinasalin namin at ipinapamahagi ang mga impormasyon tungkol sa mga aktibidades na international exchange, impormasyon para sa mga pumupunta sa Hapon mula sa ibang bansa para mapadali ang pamumuhay nila, at tumatanggap din kami ng konsultasyon sa iba’t-ibang bagay.
Nagbukas din kami, sa tulong ng lungsod ng Osaka, ng “Information counter para sa mga dayuhan”.

  1. Information Center para sa mga Dayuhan” sa Iba’t-ibang Wika
  2. Konsultasyon tungkol sa Batas at Visa para sa mga Dayuhang Residente

Information Center para sa mga Dayuhan” sa Iba’t-ibang Wika

Nagbibigay kami ng impormasyon at konsultasyon sa 5 wika (Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese at Filipino) para sa mga dayuhang nakatira o pumunta sa Osaka tungkol sa mga nilalakad sa munisipyo, pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay at mga institusyong makakapag-bigay ng propesyonal na konsultasyon.

※Maari ring gumamit ng machine translator sa 78 iba pang wika.  (Para sa detalye ng wika, tingnan ang leaflet sa ibaba).

Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese: Araw-araw
Filipino: Martes, Miyerkules, Huwebes (Puwera ang mga holiday)
Oras ng Konsultasyon ・Lunes hanggang Biyernes:9:00~19:00
・Sabado, Linggo at Holiday:9:00~17:30
※Walang pasok sa pagtatapos at simula ng taon(Disyembre 29~Enero3)
TEL TEL: 06-6773-6533
Online Inquiry Form

Leaflet(PDF)

soudan_madoguchi

 

Konsultasyon tungkol sa batas at visa para sa mga dayuhang residente

Konsultasyon tungkol sa Batas
・Tumatanggap kami ng mga dayuhang gustong makipagkonsulta sa isang abogado tungkol sa legal na problema sa kanilang pamumuhay. Libre ang konsultasyon.
※Ang konsultasyon sa Miyerkules ay para sa mga dayuhang nakatira sa siyudad ng Osaka.

Konsultasyon tungkol sa Visa
・Tumatanggap kami ng mga may gustong makipagkonsulta sa visa lawyer tungkol sa pagpapalit ng residential status dahil sa pagpapakasal o pagtratrabaho, o tungkol sa pagkuha ng nasyonalidad na Hapon. Libre ang konsultasyon.

Ang konsultasyon mula Abril hanggang Setyembre 2023

専門相談チラシ校了(0105)

 

Lugar
Osaka International House 1st Floor International Center

Telepono para magpareserba
☎06-6773-6533
Lunes-Biyernes:9:00~19:00, Linggo, Sabado at Holiday:9:00~17:30

※Maaaring magbago ang pamamaraan ng konsultasyon at gawin ito gamit ang telepono.

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: