Xin giới thiệu về tiền trợ cấp sinh con của bảo hiểm sức khỏe quốc dân ở thành phố Osaka.

[Đối tượng]
Người tham gia bảo hiểm khi sinh con (bao gồm cả trường hợp mang thai trên 12 tuần mà bị hư thai)

[Số tiền trợ cấp]
404,000 yên (trường hợp tham gia bảo hiểm sức khỏe xã hội hay chế độ hỗ trợ chi phí sinh sản…nếu mang thai trên 22 tuần được trợ cấp 420,000 yên).

[Thủ tục đăng ký]
Tiền trợ cấp sinh con có thể được dùng để chi trả trực tiếp cho tiền viện phí nếu sử dụng [Chế độ trả trực tiếp tiền trợ cấp sinh con].
Người sử dụng chế độ trả trực tiếp thì không cần làm thủ tục đăng ký nhận trợ cấp sinh con nữa. (Trường hợp tiền viện phí sinh con ít hơn tiền trợ cấp thì hãy đăng ký nhận trợ cấp khoản tiền chênh lệch đó)

[Giấy tờ cần thiết] Thẻ bảo hiểm, con dấu, sổ sức khỏe mẹ và con, sổ tài khoản ngân hàng của chủ hộ khẩu đứng tên (hay giấy tờ biết được thông tin tài khoản ngân hàng cần chuyển tiền).

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP