Impormasyon tungkol sa Novel Coronavirus

Counter kung saan puwede kang makipagkonsulta sa iba’t-ibang larangan

Impormasyon tungkol sa pagpapagamot Konsultasyon sa iba’t-ibang wika
(AMDA International Medical Information Center)
※Ingles, Intsik, Koreano, Thai, Espanyol, Portuges, Filipino, Vietnamese, Madaling Hapon

”LINE Consultation” para sa mga dayuhan. May pambata at pang matanda
(Boluntaryong Abogado)

Special Labor Consultation
(Osaka Labor Bureau)

Libreng konsultasyon sa batas (May konsultasyon din sa mga may problema sa pamumuhay)
(Japan Federation of Shiho-Shoshi Lawyer’s Associations・Hoterasu)

Konsultasyon sa human rights para sa mga dayuhan
(Ministry of Justice)
※Ingles, Intsik, Filipino, Portuges, Vietnamese, Nepali, Espanyol, Bahasa, Thai, Hapon

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: