Bagong Impormasyon

Isang Araw ng Pagbibigay ng Impormasyon

Magbibigay ang Osaka International House Foundation ng serbisyo na isang araw na libreng konsultasyon para sa mga dayuhan, kung saan magbibigay ng payo sa iba’t-ibang larangan ang mga propesyonal. 
Harapan o sa telepono ang konsultasyon.

*Kumpidensyal ang mga konsultasyon. 

一日インフォ_24_12言語X-1a

Araw at Oras

Hulyo 6 (Sabado)        13:00 – 17:00 (Magsasara ang tanggapan ng 16:20)
        *Ang tanggapan sa telepono ay bukas mula 14:00 – 15:00 lamang.
         Ipapaalam ang telepono bago ng araw ng konsultasyon.

Lugar

International House Osaka, 2nd Floor, Sakura Hall at ibang conference rooms

Bayad 

 Libre (Hindi kailangan ng pera)

Pamamaraan ng Konsultasyon

Harapan o sa telepono (30 minuto/konsultasyon)

Maaaring maghintay bago kayo makapagkonsulta.

Larangang puwedeng ikonsulta

Batas, karapatang pantao, bisa, paggawa (labor), pagreratrabaho, pamumuhay, pagpapagamot, pagpapagamot ng ngipin, gamot, health insyurans, pensyon, pagpapaplaki ng bata, edukasyon, buwis, business (pagtayo at pag-manage) at iba pa 

Wikang maisasalin

Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Bahasa Indonesia, Thai, Filipino, Vietnamese, Nepali, Russo at Ukranian

Sino ang puwedeng mag-konsulta

Mga dayuhang residente ng prepektura ng Osaka 

 

Sponsor

One Day Information Service Executive Committee (Coordinating Councils Considering How to Make “Osaka: a Comfortable Place to Live for Foreigners”)

Para sa mga katanungan

Office: Osaka International House Foundation
TEL 06 – 6773 – 8989

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: