Đồng tổ chức・ Tài trợ

Dự án xúc tiến giao lưu quốc tế

国際交流促進事業共催・支援

Mạng lưới hiệp hội giao lưu quốc tế Osaka

国際交流協会ネットワークおおさか

Hệ thống hỗ trợ trẻ em có xuất thân từ nước ngoài Hội nghị Osaka

外国にルーツをもつ子ども支援ネットワーク大阪会議

Dự án xây dụng hệ thống hỗ trợ mẹ và bé người nước ngoài

外国人母子支援ネットワーク形成事業

Dự án người dân thành phố quyên góp hỗ trợ trường học quốc tế

国際学校支援市民募金事業

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: