Bagong Impormasyon

Magkakaroon ng konsultasyon kung saan makakapagkonsulta sa opisyales ng Osaka Immigration Services Agency

Magkakaroon ng konsultasyon kung saan makakapagkonsulta sa opisyales ng Osaka Immigration Services Agency.
Puwede magtanong tungkol sa paglalakad ng residential status ng dayuhang nakatira sa Hapon.
※ Kailangan ng appointment. (40 minuto bawat grupo) Pwede ring magreserba sa araw ng pagkonsulta kung may bukas pang slot.
May magsasalin sa Ingles, Intsik, Koreano, Vietnamese at Filipino.
Libre (Hindi kailangan ng pera)

【Araw at Oras】 Oktubre 17 (Martes), Oktubre 14 (Martes), Disyembre 19 (Martes),

                                   Enero 16,2023 (Martes),  Pebreru 20 (Martes), Marso 19 (Martes)   13:30~16:30
【Lugar】 Osaka International House Foundation Information Center
【Pamamaraan】Harapan, telepono, online
【Para sa mga Katanungan】Osaka International House Foundation    TEL:06-6773-6533

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: