Tại sao tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân ở thôn/phố/quận/thành phố trước và sau khi chuyển đến thành phố Osaka lại khác nhau?

Cách tính tiền bảo hiểm của mỗi thôn/phố/thành phố cũng khác nhau.
Liên quan đến bảo hiểm sức khỏe quốc dân, tùy vào số tiền người tham gia bảo hiểm chi trả và số tiền chi ra của nhà nước mà từng đơn vị thôn/phố/thành phố quản lý. Vì tùy vào cơ cấu độ tuổi và số người tham gia bảo hiểm, số tiền bảo hiểm phải chi trả cho cơ quan y tế cũng khác nhau, nên tùy từng thôn/phố/thành phố mà số tiền bảo hiểm cần đóng cũng thay đổi.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP