Làm thế nào để nhận sổ sức khỏe mẹ và bé, sổ kiểm tra sức khỏe thai kỳ?

Khi biết có thai, cần đến ngay phòng bảo hiểm phúc lợi thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố để nộp [Giấy thông báo mang thai] 「妊娠届出書」(giấy này được cấp từ bệnh viện).

Ngoài ra, còn cần một số giấy tờ có thể biết được thông tin mã số cá nhân (my number) của người mang thai, giấy chứng minh nhân thân (giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt hay thẻ ngoại kiều).

Không chỉ có người mang thai, trường hợp người đến khai báo là người khác, thì cũng cần giấy tờ biết được mã số cá nhân (my number) của người mang thai, giấy ủy thác từ người mang thai, giấy tờ chứng minh nhân thân của người đại diện (như bằng lái…).
Sau khi thủ tục hoàn tất sẽ được cấp cho sổ sức khỏe mẹ và bé, hay sổ kiểm tra sức khỏe thai định kỳ.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP