Xin hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân.

Xin đến đăng ký tại ủy ban thôn/phố/quận/thành phố (quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu) thuộc nơi đang sinh sống.

[Thời hạn đăng ký]
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát sinh lý do (ví dụ như ngày đăng ký địa chỉ…)

[Người đăng ký]
1. Trường hợp đã có người trong hộ khẩu tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân
…Chủ hộ khẩu có ghi trong mục bảo hiểm sức khỏe quốc dân
2. Trường hợp không có người trong hộ khẩu tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân
…Chủ hộ khẩu trên địa chỉ đăng ký
3. Trường hợp không thuộc mục 1 và 2 trên đây
…Người đại diện (giấy ủy quyền từ chủ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân thân của người đại diện)

[Giấy tờ cần thiết]
Cần xuất trình giấy tờ có ghi mã số cá nhân (my number) của chủ hộ khẩu và người có nguyện vọng tham gia bảo hiểm.
Ngoài ra còn cần 1. Giấy tờ có thể xác nhận được mã số cá nhân (như thẻ thông báo mã số..), 2. Thẻ ngoại kiều (giấy chứng minh nhân thân), 3. Giấy chỉ định (đối với người có tư cách cư trú là [Hoạt động đặc biệt]). ※Người có thời hạn cư trú dưới 3 tháng thì cần giấy tờ xác nhận là sống ở Nhật quá 3 tháng (ví dụ như hợp đồng lao động được công ty ủy thác…).
※Có trường hợp cần xuất trình hộ chiếu.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP