Người nước ngoài mới đến Nhật Bản thì cần làm những thủ tục gì?

Trường hợp là người cư trú dài hạn sau khi đến Nhật Bản, trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển đến nơi ở mới thì cần mang thẻ ngoại kiều đến văn phòng ủy ban gần đó để làm thủ tục thông báo chuyển đến.

Khi đó, nếu chủ hộ khẩu trong cùng hộ khẩu là người nước ngoài, thì cần hồ sơ chứng nhận mối quan hệ giữa người đó và bản thân.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây (tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP