Tungkol sa National Census

Libreng Konsultasyon para sa mga Dayuhan tungkol sa Visa o Pag-aplay ng Naturalization

Makipagkonsulta tungkol sa Visa sa mga opisyales ng Immigration Services Agency

Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 8/26)

Impormasyon tungkol sa Suporta konektado sa Novel Coronavirus Update: 8/19

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Impormasyon tungkol sa Suporta konektado sa Novel Coronavirus Update: 8/19

             

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Makipagkonsulta tungkol sa Visa sa mga opisyales ng Immigration Services Agency

Magkakaroon kami ng konsulatasyon tungkol sa visa kung saan makakapagkonsulta kayo sa opisyales ng Osaka Immigration Ser…

Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 8/26)

Impormasyon tungkol sa Suporta konektado sa Novel Coronavirus Update: 8/19

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Trending ng Balita

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP